Rozhodčí v synchronizovaném plavání v České republice a jejich motivace ke zvyšování kvalifikace

Název práce: Rozhodčí v synchronizovaném plavání v České republice a jejich motivace ke zvyšování kvalifikace
Autor(ka) práce: Vlasáková, Marie
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Ringlerová, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cíle: Cílem této závěrečné práce je zjistit, jaké motivační faktory by mohly vést u českých rozhodčích synchronizovaného plavání ke zvyšování jejich kvalifikace. Na základě analýzy a zhodnocení dotazníkového šetření tato práce předpokládá, že získá odpověď na otázku, jaké motivační faktory by vedly české rozhodčí synchronizovaného plavání k rozhodnutí o zvýšení kvalifikace. Metody: Data byla analyzována prostřednictví základních statistických operací. Výsledky: K zisku současné kvalifikace rozhodčí, nejvíce motivovaly potřeby jejich domácího klubu. Motivační faktory u rozhodčích, kteří si sami chtějí svou kvalifikaci nadále zvyšovat, jsou napříč jednotlivými kategoriemi rozhodčích různé. Avšak společným faktorem pro všechny rozhodčí je osobní růst. Tento důvod, jakožto stěžejní motivační faktor ke zvýšení kvalifikace uvedlo 50 % všech respondentů. Motivační faktory ke změně názoru při nevoli rozhodčích zvýšit si kvalifikaci jsou také velice různé. Rozhodčí III. třídy by k uvažování o zvýšení kvalifikace přimělo mít více volného času. Rozhodčí II. třídy by k zisku vyšší kvalifikace motivovaly především dva faktory, konkrétně vyšší výkonost závodnic v domácích klubech a v České republice a finanční ohodnocení či finanční podpora pro zisk kvalifikace FINA třídy G.
Klíčová slova: Synchronizované plavání; Rozhodčí; Motivace; Motivační faktory
Název práce: Judges in synchronized swimming in the Czech Republic and their motivation to improve their qualifications
Autor(ka) práce: Vlasáková, Marie
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Ringlerová, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Objectives: The aim of this thesis is to find out what motivational factors could lead the Czech synchronized swimming judges to improve their qualifications. Based on the analysis and evaluation of questionnaires, this thesis assumes that it will answer the question of what motivational factors would drive the Czech synchronized swimming judges to improve their qualifications. Methods: The data were analyzed using basic statistical operations. Results: The need of their home clubs was the main motivating factor of the judges to obtain the current judging qualification. In addition, the motivational factors for judges who themselves want to further improve their qualifications, are diverse across individual categories of judges. However, a common factor for all judges is personal growth. 50 % of all respondents cited this reason as the key motivational factor for improving their qualifications. The motivational factors to change their opinion when judges are reluctant to improve their qualifications, are also very diverse. III class judges would need more free time to consider upgrading their qualifications. II class judges would be motivated to gain higher qualifications mainly due to two factors, namely better performance of competitors in home clubs and in the Czech Republic and financial support to gain FINA G qualification.
Klíčová slova: Synchronized swimming; Judges; Motivation; Motivational factors

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 1. 2022
Datum podání práce: 15. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79464/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: