Mentální zdraví a jeho prevence u mladých profesionálních sportovců

Název práce: Mentální zdraví a jeho prevence u mladých profesionálních sportovců
Autor(ka) práce: Fialová, Veronika
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Přikryl, Pavel
Oponenti práce: Macháček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se věnuje duševnímu zdraví a mentální přípravě ve světě sportovců, zejména mladšího věku. Práce analyzuje aktuální situaci vnímání této tématiky ve společnosti a posléze se věnuje sportovnímu prostředí. Konkrétně tomu, jak je duševní zdraví vnímáno, jaké jsou diagnózy, jak se řeší mentální příprava a jak podobné téma řeší v zahraničí. Na závěr se věnujeme návrhu možného zlepšení situace v destigmatizaci duševního zdraví. K zisku dat slouží rozhovory se sportovci, trenéry i odborníky s praxí. Z nich jsme se dozvěděli, že situace se zlepšuje a duševní zdraví se dostává do povědomí, odborné pomoci však využívá minimum sportovců.
Klíčová slova: duševní zdraví; mentální příprava; sportovní psychologie
Název práce: Mental health and prevention for younger professional athletea
Autor(ka) práce: Fialová, Veronika
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Přikryl, Pavel
Oponenti práce: Macháček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis explores mental health and mental preparation in the world of athletes, particularly at younger ages. The thesis analyses the current situation of the perception of this topic in society and then looks at the sporting environment. Specifically, how mental health is perceived, what the diagnoses are, how mental preparation is addressed and how similar topics are addressed abroad. We conclude by suggesting possible improvements to the destigmatisation of mental health. Interviews with athletes, coaches and practitioners are used to gather data. From them we learned that the situation is improving and mental health is becoming more widely known, but that professional help is used by a minimum of athletes.
Klíčová slova: sport psychology; mental health; mental preparation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2022
Datum podání práce: 15. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79339/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: