Dopady příjmové nerovnosti na ceny bydlení v Číně

Název práce: The effects of income inequality on housing prices in China
Autor(ka) práce: Liu, Yu
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Špecián, Petr
Oponenti práce: Máslo, Lukáš Augustin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis examines the relationship between income inequality and housing prices using China's interprovincial panel data of 26 provinces from 1999 to 2019. This thesis explains the demand factor as a potential channel through which income inequality influences housing prices in the long run, then illustrates two housing price formation mechanisms, The first takes houses as consumption goods, increase in income inequality increases the willingness for people to pay high prices for their preferred properties. Second, inequality increases the amount of savings, which raises the demand for housing as an investment asset. It also presented Zhang's model between inequality and house prices using an incomplete market, it can account for the positive empirical relationship between growth in inequality and changes in house prices. Empirical results suggest that an increase in income inequality has a significant positive effect on the housing price. these findings are using the Gini coefficient as a measure of income inequality, Both panel-data multicollinearity Tests and the LLC unit root tests will be used to establish if the condition for cointegration between real housing prices and the independent variables is satisfied. Keep other conditions the same, each 1% increase in relative Gini coefficient, leads to a 1.39 % real housing prices increase.
Klíčová slova: income inequality; housing prices; housing demand
Název práce: Dopady příjmové nerovnosti na ceny bydlení v Číně
Autor(ka) práce: Liu, Yu
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špecián, Petr
Oponenti práce: Máslo, Lukáš Augustin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá vztah mezi příjmovou nerovností a cenami bydlení pomocí dat meziprovinčního panelu Číny 26 provincií od roku 1999 do roku 2019. Tato práce vysvětluje faktor poptávky jako potenciální kanál, jehož prostřednictvím příjmová nerovnost ovlivňuje ceny bydlení v dlouhodobém horizontu, poté ilustruje dvě bydlení mechanismy tvorby cen, První bere domy jako spotřební zboží, zvýšení příjmové nerovnosti zvyšuje ochotu lidí platit vysoké ceny za preferované nemovitosti. Za druhé, nerovnost zvyšuje množství úspor, což zvyšuje poptávku po bydlení jako investičním aktivu. Představil také Zhangův model mezi nerovností a cenami domů pomocí neúplného trhu, může vysvětlit pozitivní empirický vztah mezi růstem nerovnosti a změnami cen nemovitostí. Empirické výsledky naznačují, že nárůst příjmové nerovnosti má významný pozitivní vliv na cenu bydlení. tato zjištění využívají Giniho koeficient jako měřítko příjmové nerovnosti. Ke zjištění, zda je splněna podmínka kointegrace mezi reálnými cenami bydlení a nezávislými proměnnými, budou použity jak testy multikolinearity panelových dat, tak testy LLC unit root. Ostatní podmínky ponechte stejné, každé zvýšení relativního Giniho koeficientu o 1 %, což povede ke zvýšení reálných cen bydlení o 1,39 %.
Klíčová slova: příjmová nerovnost; ceny bydlení; poptávka po bydlení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2022
Datum podání práce: 12. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80122/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: