Synchronizované plavání - udržení sportovců u sportu po celý život

Název práce: Synchronizované plavání - udržení sportovců u sportu po celý život
Autor(ka) práce: Vidlářová, Jana
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Šradějová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato závěrečná práce se zamýšlí nad nedostatkem trenérů a dobrovolníků v synchronizovaném (uměleckém) plavání. Jejím cílem bylo zhodnotit, zda by nabídka kvalitního kroužku synchronizovaného (uměleckého) plavání pomohla udržet jejich účastníky u sportu dlouhodobě, a zda by z se z jejich řad mohli rekrutovat dobrovolníci, kteří by mohli trénovat ostatní, být rozhodčími nebo jako výpomoc při pořádání závodů. Vyhodnocení probíhalo na základě dotazníkového šetření u 61 respondentů a individuálních hloubkových rozhovorů s 5 respondenty. Výsledky ukazují, že zájmový kroužek synchronizovaného (uměleckého) plavání nedostatek dobrovolníků v klubech nevyřeší. V závěru jsou formulovány další náměty, které by tento stav mohly změnit.
Klíčová slova: synchronizované (umělecké) plavání; časová náročnost; výkonnostní sport
Název práce: Synchronized (artisctic) swimming - whole life experience
Autor(ka) práce: Vidlářová, Jana
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Šradějová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis addresses the lack of coaches and volunteers in synchronized (artistic) swimming. The aim was to assess whether offering a high-quality synchronized (artistic) swimming courses would help sustain their participants throughout their lives and recruit volunteers from among them who could train others, be judges or other volunteers when organizing completions. The evaluation was based on a questionnaire survey of 61 respondents and interviews with 5 respondents. The results show that the offer of high-quality synchronized (artistic) swimming courses will not solve the shortage of volunteers in clubs. In conclusion, other suggestions are formulated that could change this situation.
Klíčová slova: synchronized (artistic) swimming; time-consuming; high-performance sport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2022
Datum podání práce: 18. 8. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79577/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: