Sportovní diplomacie jako nástroj na dosahovaní cílů zahraniční politiky Austrálie

Název práce: Športová diplomacia ako nástroj na dosahovanie cieľov zahraničnej politiky Austrálie
Autor(ka) práce: Stanovský, Martin
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Štulajter, Matúš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto záverečná práca sa zaoberá využitím športovej diplomacie ako nástroja na dosahovanie cieľov zahraničnej politiky štátu. Jedná sa o prípadovú štúdiu Austrálie ako priekopníka v oblasti športovej diplomacie vo svete. V teoretickej časti sú objasnené pojmy verejnej diplomacie a športovej diplomacie ako aj aktéri, formy a nástroje športovej diplomacie. Praktická časť sa zaoberá analýzou stratégie športovej diplomacie Austrálie. Následne na príklade Austrálie je prezentované do akej miery sa môže Slovensko inšpirovať stratégiou športovej diplomacie Austrálie a ktoré nástroje športovej diplomacie by mohli byť aplikovateľné pre Slovensko, napriek tomu, že sa jedná o geopoliticky úplne odlišné krajiny.
Klíčová slova: športová diplomacia; zahraničná politika; verejná diplomacia
Název práce: Sportovní diplomacie jako nástroj na dosahovaní cílů zahraniční politiky Austrálie
Autor(ka) práce: Stanovský, Martin
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Štulajter, Matúš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato závěrečná práce se zabývá využitím sportovní diplomacie, jako nástroje k dosažení cílů zahraniční politiky státu. Jedná se o případovou studii Austrálie, která je průkopníkem v oblasti sportovní diplomacie ve světě. V teoretické části jsou objasněny pojmy veřejné diplomacie a sportovní diplomacie, jakož i aktéři, formy a nástroje sportovní diplomacie. Praktická část se zabývá analýzou strategie sportovní diplomacie Austrálie. Následně je na příkladu Austrálie prezentováno, do jaké míry se může Slovensko inspirovat strategií sportovní diplomacie Austrálie a které nástroje sportovní diplomacie by mohly být pro Slovensko aplikovatelné, přestože se jedná o geopoliticky zcela odlišné země.
Klíčová slova: zahraniční politika; veřejná diplomacie; sportovni diplomacie
Název práce: Sports diplomacy as a tool for achieving Australia's foreign policy goals
Autor(ka) práce: Stanovský, Martin
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Štulajter, Matúš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This final work deals with the use of sports diplomacy as a tool to achieve the goals of foreign policy. This is a case study of Australia as a pioneer in sports diplomacy in the world. The theoretical part clarifies the concepts of public diplomacy and sports diplomacy as well as the actors, forms and tools of sports diplomacy. The practical part deals with the analysis of the strategy of sports diplomacy in Australia. Subsequently, the example of Australia presents the extent to which Slovakia can be inspired by Australia's sports diplomacy strategy and which sports diplomacy tools could be applicable to Slovakia, despite the fact that these are completely different geopolitically different countries.
Klíčová slova: sports diplomacy; foreign politics; public diplomacy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 1. 2022
Datum podání práce: 16. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79485/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: