Strategie pro volby do Výkonného výboru Evropské konfederace moderního pětiboje 2024: případová studie ČR

Název práce: Strategie pro volby do Výkonného výboru Evropské konfederace moderního pětiboje 2024: případová studie ČR
Autor(ka) práce: Kašpar, Daniel
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Kumpošt, Roman
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Moderní pětiboj, jakožto sportovní odvětví, je zastřešován Mezinárodní unií moderního pětiboje. Rozvoj tohoto sportu na jednotlivých světadílech podporují příslušné kontinentální federace, v případě Evropy Evropská konfederace moderního pětiboje (ECMP). Součástí činnosti ECMP je pak přidělování pořadatelství evropských šampionátů konkrétním národním federacím, jimž, vedle prestiže, může generovat také finanční benefity. Práce se zabývá stanovením souboru kritérií, která jsou důležitá pro úspěšnou kandidaturu na pozici člena Výkonného výboru Evropské konfederace moderního pětiboje. V případě jejich splnění by měla být vysoká šance na zvolení při volebním kongresu ECMP v roce 2024. Jako nejpřínosnější byly identifikovány: jazyková vybavenost, orientace v prostředí moderního pětiboje, silná podpora Českého svazu moderního pětiboje, ochota pracovat, umění vystupovat a znalost voliče elektorátem. V práci jsou analyzovány kroky a procesy předcházející neúspěšné české kandidatuře (2021), rozhovory s vůdčími osobnostmi moderního pětiboje i domácími odborníky na sportovní diplomacii. S ohledem na charakter práce byla jako metoda zvolena jedno případová studie doplněná o polostrukturované rozhovory.
Klíčová slova: moderní pětiboj; volby; Evropská konfederace moderního pětiboje
Název práce: Strategy for the 2024 European Modern Pentathlon Confederation Executive Committee elections: a case study of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kašpar, Daniel
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Kumpošt, Roman
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Modern pentathlon, as a sport, is represented by the International Modern Pentathlon Union. The development of the sport on each continent is supported by the respective continental federations, in the case of Europe by the European Confederation of Modern Pentathlon (ECMP). Part of the ECMP's activity is to allocate the hosting of the European Championships to specific national federations, for which, in addition to prestige, it can also generate financial benefits. The thesis deals with the determination of a set of criteria that are important for a successful candidacy for the position of a member of the Executive Committee of the European Modern Pentathlon Confederation. If they are met, there should be a high chance of being elected at the ECMP Elective Congress in 2024. The following were identified as the most beneficial: language skills, orientation in the environment of modern pentathlon, strong support of the Czech Modern Pentathlon Association, willingness to work, ability to speak in public and knowledge of the candidate by the electorate. The goal was achieved by analyzing the steps and processes preceding the unsuccessful Czech candidacy (2021), interviews with leading figures in modern pentathlon and Czech experts in the field of sports diplomacy.
Klíčová slova: modern pentathlon; European confederation of modern pentathlon; elections

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 1. 2022
Datum podání práce: 16. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79353/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: