Atletika – tradiční sport budoucnosti z marketingové perspektivy v České republice

Název práce: Atletika – tradiční sport budoucnosti z marketingové perspektivy v České republice
Autor(ka) práce: Pazderová, Nikol
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Farská, Karolína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Atletice hrozí odliv zájmu ze strany veřejnosti, dětí a mladých atletů. Další pokles atraktivity může následně nastat u sponzorů a diváků, kdy atletika přestane být konkurenceschopná proti nově vznikajícím a dynamicky se rozvíjejícím moderním sportům. Cílem práce, jak už napovídá samotný název „Atletika – tradiční sport budoucnosti z marketingové perspektivy v České republice“, je navržení souboru konkrétních marketingových doporučení a inovací, které budou implementovány do českého atletického prostředí. Snahou práce je najít pro atletiku taková řešení, které jí pomohou udržet atraktivnost a své postavení královny sportů. Změny nemají vést k revoluci, ale k evoluci. Inovace a změny mají doplnit, nikoliv nahradit tradiční pojetí atletiky vycházející z její dlouhé historie. Teoretická část práce se věnuje představení atletiky a jejího vývoje, činnosti a organizaci atletiky na českém území a přináší čtenáři teoretický základ ke sportovnímu marketingu, komunikaci a sponzoringu. Praktická část je postavená na metodách SWOT analýzy, best practises a rozhovoru s předsedou Českého atletického svazu Liborem Varhaníkem. Nejpodstatnější závěry a zjištění práce jsou v kapitole, která obsahuje návrh souboru marketingových doporučení a inovací pro Český atletický svaz. V této části je definováno deset bodů, které mají vést k naplnění cíle práce v praxi.
Klíčová slova: Atletika; Sportovní marketing; Sponzoring; Dynamic New Athletics; Český atletický svaz; Marketingová doporučení; Rozhovor
Název práce: Athletics - the traditional sport of the future from a marketing perspective in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Pazderová, Nikol
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Farská, Karolína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Due to stagnation, athletics is threatened by outflow of interest from the public, children and young athletes. A further decline in attractiveness may subsequently occur for sponsors and spectators when athletics ceases to be competitive against emerging and dynamically evolving modern sports. The aim of the work as the title "Athletics - traditional sport of the future from a marketing perspective in the Czech Republic" suggests is to design a set of specific marketing recommendations and innovations that will be implemented in the Czech athletic environment. The aim of the work is to find such solutions for athletics that will help it maintain its attractiveness and its position as the queen of sports. Change is not about revolution but about evolution. Innovation and change are intended to complement not replace the traditional concept of athletics based on its long history. The theoretical part of the thesis deals with the introduction of athletics and its development, activities and organization of athletics in the Czech territory and provides the reader with a theoretical basis for sports marketing, communication and sponsorship. The practical part is based on the methods of SWOT analysis, best practices and an interview with the chairman of the Czech Athletic Federation Mr. Libor Varhaník. The most important conclusions and findings of the work are in the chapter which contains a proposal for a set of marketing recommendations and innovations for the Czech Athletic Federation. This section defines ten points that should lead to the fulfilment of the goal of the work in practice.
Klíčová slova: Athletics; Sports marketing; Sponsorship; Dynamic New Athletics; Czech Athletic Federation; Marketing recommendations; Interview

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 1. 2022
Datum podání práce: 16. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79347/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: