Upevňování vztahů ČOV se sportovními svazy: téma udržitelnosti

Název práce: Upevňování vztahů ČOV se sportovními svazy: téma udržitelnosti
Autor(ka) práce: Doušová, Tereza
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Šuman, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cíle: Hlavním cílem této semestrální práce je zjistit, jakým způsobem by měl ČOV komunikovat témata udržitelnosti směrem ke sportovním svazům a pomoci jim integrovat udržitelné principy do jejich organizací. Metody:Jednopřípadová studie/teorie, rozhovory, příklady dobré praxe/dotazník Výsledky: Výsledkem analýzy této práce bylo nalezení konkrétních příkladů komunikačních nástrojů, které se dají implementovat v rámci jednotlivých skupin sportovních svazů dle jejich znalostí a přístupu k problematice udržitelnosti. Tyto nástroje umožní ČOV nejen posilovat vzájemné vztahy se svými členy, ale také zástupcům těchto svazů pomohou pochopit principy udržitelného rozvoje a přijmout odpovědnost za dopady fungování jejich organizací a činností na společnost.
Klíčová slova: implementace komunikačních nástrojů; národní olympijské výbory; udržitelnost; udržitelný rozvoj; sportovní svazy
Název práce: Strengthening Czech Olympic Committee’s relations with sports associations: the topic of sustainability
Autor(ka) práce: Doušová, Tereza
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Šuman, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Objectives: The main objective of this thesis is to find out how COC should communicate sustainability issues towards the sports associations and help them to integrate sustainable principles into their organizations. Methods: Single case study/theory, interviews, best practices / questionnaire Results: The result of this work analysis was to find specific examples of communication tools that can be implemented within each group of sports associations according to their knowledge and approach to sustainability issues. These tools will enable COC not only to strengthen mutual relations with their members, but also will help these sports representatives understand the principles of sustainable development and take responsibility for the impacts of the organizations and their activities on society.
Klíčová slova: sustainability; sustainable development; sports associations; National Olympic Committees; implementation of communication tools

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2022
Datum podání práce: 16. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79303/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: