Účetní a daňové dopady mimořádných událostí

Název práce: Účetní a daňové dopady mimořádných událostí
Autor(ka) práce: Zemanová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Tylšar, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je popis účetních a daňových dopadů mimořádných událostí, konkrétně pandemie COVID-19. Teoretická část práce se nejprve zabývá uvedením ekonomických souvislostí. Následně popisuje účetní dopady pandemie, jako je předpoklad trvání účetní jednotky, oceňování majetku a závazků, oblast pohledávek a účetních rezerv, dále události po rozvahovém dni a také účetní řešení vládních dotací, inventur a účetní závěrky. Z daňového hlediska se práce věnuje daňové ztrátě, problematice daně z přidané hodnoty a dalším daňovým souvislostem. Praktická část se zabývá analýzou dopadů pandemie na vybrané mikro účetní jednotky v odvětvích s různou mírou zasažení. Práce potvrdila, že nejvíce zasaženou společností byla cestovní agentura. Naopak z vybraných společností pandemie nejméně zasáhla prodejce náhradních dílů pro automobily.
Klíčová slova: předpoklad trvání účetní jednotky; události po rozvahovém dni; dotace od státu; účetní závěrka; dopady pandemie; oceňování majetku; daně; COVID-19; rezervy
Název práce: Accounting and tax impacts of the emergencies
Autor(ka) práce: Zemanová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Tylšar, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this diploma thesis is description of accounting and tax impacts of the emergencies, specifically of the coronavirus pandemic COVID-19. The theoretical part first deals with economic context. Then thesis describes the accounting implications of the pandemic, as assumption of the going concern, valuation of assets and liabilities, receivables and creation of reserves, further events after the reporting period and finally accounting solutions for government subsidies, inventory and financial statements. From the taxation point of view, this thesis deals with the income tax and tax loss, value added tax issues and other tax context. The practical part of the thesis analyses the impact of the pandemic on selected entities in the industry with different levels of impact. This thesis confirmed that the most affected company was travel agency. On the contrary car dealers were the least affected by the pandemic.
Klíčová slova: financial statements; impacts of pandemic; COVID-19; going concern; asset valuation; reserves; events after the reporting period; government subsidies; taxes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2021
Datum podání práce: 17. 5. 2022
Datum obhajoby: 23. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78621/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: