Analýza investičního projektu poskytovatele e-shopových řešení

Název práce: Analýza investičního projektu poskytovatele e-shopových řešení
Autor(ka) práce: Pilecká, Anežka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pláničková, Markéta
Oponenti práce: Radová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou investičního projektu platební brány konkrétní společnosti působící v prostředí e-commerce. Úvodem je představena společnost, projekt a jejich konkurence. Hlavním cílem této práce bylo na základě modelových vstupů vyhodnotit, zda je daný projekt pro společnost ekonomicky efektivní. Pro zjištění tohoto cíle byly vypočítány ekonomické ukazatele hodnotící efektivnost projektů konkrétně – čistá současná hodnota, diskontovaná doba návratnosti, vnitřní výnosové procento, výnos z investice a index rentability. Dále byla provedena analýza rizik a citlivosti. Z vypočítaných ukazatelů a provedených analýz bylo na základě veřejně dostupných údajů a modelových hodnot shledáno, že investiční projekt je pro společnost ekonomicky výhodný.
Klíčová slova: Investice; peněžní tok; čistá současná hodnota; efektivnost projektu
Název práce: Analysis of investment project of provider of e-shops
Autor(ka) práce: Pilecká, Anežka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pláničková, Markéta
Oponenti práce: Radová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the analysis of the investment project of the payment gateway in specific company operating in the e-commerce environment. In the introduction there is information about the company, project and their competition. The main goal of this work is to evaluate, based on model inputs, whether the project is economically efficient for the company. To determine this goal were calculated economic indicators evaluating the effectiveness of projects specifically - net present value, discounted payback period, internal rate of return, return on investment and profitability index. Furthermore, a risk and sensitivity analysis was performed. Based on publicly available data and model values, the investment indicators were found to be economically advantageous for the company from the calculated indicators and performed analyzes.
Klíčová slova: Investment; cash flow; net present value ; project effectiveness

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2022
Datum podání práce: 7. 6. 2022
Datum obhajoby: 21. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79961/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: