Zdanění finančních institucí

Název práce: Zdanění finančních institucí
Autor(ka) práce: Kohoutová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fleischmann, Luboš
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá finančními institucemi, konkrétně jejich zdaněním nejen v České republice, ale nastiňuje i situaci v ostatních evropských zemích. Jelikož je téma velmi obsáhlé, zaměřuje se práce pouze na určitou skupinu daní, kterým jsou finanční instituce vystaveny. V první části je popsáno, jakým daním finanční korporace podléhají a jak se sledované daně vyvíjely v České republice. Dále pak tato kapitola vysvětluje, jak se sledované zdanění odlišuje od jiných korporací, opět v České republice. V následující části je věnována pozornost koordinaci zdanění v rámci Evropské unie a jak se tato koordinace postupně vyvíjela v historii. Závěrečná kapitola nám porovnává vybrané evropské země mezi sebou, konkrétně porovnává daňové zatížení bank jednotlivých zemí.
Klíčová slova: Bulharsko; koordinace; daň z finančních transakcí; Rakousko; zdanění finančních institucí; daň z přidané hodnoty; daň z příjmu; Česká republika; harmonizace; daň z finančních aktivit
Název práce: Taxation of financial institutions
Autor(ka) práce: Kohoutová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fleischmann, Luboš
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master´s thesis deals with financial institutions, specifically their taxation not only in the Czech Republic, but also outlines the situation in other European countries. As the topic is very comprehensive, the work focuses only on a certain group of taxes to which financial institutions are exposed. The first part describes what taxes financial corporations are subject to and how these taxes developed in the Czech Republic. Furthermore, this chapter explains how this taxation differs from other corporations, again in the Czech Republic. The following section pays attention to the coordination of taxation within the European Union and how this coordination has gradually evolved over history. The final chapter compares selected European countries, specifically compares the tax burden of banks of individual countries.
Klíčová slova: taxation of financial institutions; value added tax; Czech Republic; harmonization; financial transaction tax; financial activities tax; Austria; Bulgaria; coordination; income tax

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2022
Datum podání práce: 23. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79884/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: