Zahraničně obchodní operace v účetnictví v ČR

Název práce: Zahraničně obchodní operace v účetnictví v ČR
Autor(ka) práce: Lehečková, Vendula
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá zahraničně obchodními transakcemi v účetnictví, a to z pohledu české účetní jednotky řídící se českými účetními předpisy. Práce se nejdříve věnuje jednotlivým vybraným oblastem zahraničního obchodu, kterými je daň z přidané hodnoty, clo, cizí měna a dodací podmínky Incoterms. Následně je pozornost zaměřena na účetní zachycení jednotlivých oblastí se zahraničně obchodním prvkem. Závěrečná kapitola diplomové práce zpracovává dva modelové příklady, které zobrazují účetní řešení zahraničně obchodních transakcí z komplexnějšího hlediska.
Klíčová slova: zahraniční obchod; finanční účetnictví; clo; celní režimy; DPH; cizí měna; kurzové rozdíly; Incoterms
Název práce: Accounting for foreign trade transactions in Czech Republic
Autor(ka) práce: Lehečková, Vendula
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with accounting for foreign trade transactions. The transactions are considered from a Czech accounting entity point of view that follows Czech accounting regulation. The thesis first deals with different areas of foreign trade, which are value added tax, customs duties, foreign currency and Incoterms. Subsequently, attention is focused on accounting of individual areas. The final chapter contains two examples that show the accounting solution of foreign trade transactions from a complex point of view.
Klíčová slova: foreign trade; foreign currency; foreign exchange differences; Incoterms; financial accounting; VAT; customs; customs procedures

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2021
Datum podání práce: 25. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78254/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: