Komparácia účtovníctva cestovných kancelárií medzi Českou a Slovenskou Republikou

Název práce: Komparácia účtovníctva cestovných kancelárií medzi Českou a Slovenskou republikou
Autor(ka) práce: Machil, Matej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca skúma problematiku účtovníctva a vybraných daní cestovných kancelárií. Hlavným cieľom práce je porovnať legislatívne podmienky cestovného ruchu a spôsoby účtovania špecifických transakcií pre oblasť cestovného ruchu medzi Českou a Slovenskou republikou. Práca zhrňuje základné poznatky a definície z oblasti cestovného ruchu, ktoré sú doplnené vývojom turizmu s ohľadom na lokálne aj svetové dejiny. Pozornosť je okrem iného venovaná aj legislatívnej úprave cestovného ruchu v oboch porovnávaných krajinách. Ďalej práca prezentuje množstvo špecifických transakcií, s ktorými sa cestovné kancelárie musia z účtovného hľadiska vysporiadať, pričom je porovnávaná bežná prax pri účtovaní týchto operácií medzi oboma krajinami. V neposlednom rade je pojednávaná problematika daní – najmä dane z príjmu a dane z pridanej hodnoty, ktoré sa cestovných kancelárií najviac dotýkajú. Teoretické poznatky sú vhodne dopĺňané ilustračnými príkladmi, ktoré zaručia čitateľovi lepšie pochopenie aplikácie prezentovaných informácií na oblasť cestovného ruchu.
Klíčová slova: cestovná kancelária; cestovný ruch; cestovná agentúra; účtovníctvo v cestovnom ruchu; zájazd; daň z pridanej hodnoty; sprostredkovanie predaja; prepočet z cudzej meny; kurzové rozdiely
Název práce: Komparácia účtovníctva cestovných kancelárií medzi Českou a Slovenskou Republikou
Autor(ka) práce: Machil, Matej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá problematiku účetnictví a vybraných daní cestovních kanceláří. Hlavním cílem práce je porovnat legislativní podmínky cestovního ruchu a způsoby účtování specifických transakcí pro oblast cestovního ruchu mezi Českou a Slovenskou republikou. Práce shrnuje základní poznatky a definice z oblasti cestovního ruchu, které jsou doplněny vývojem turismu s ohledem na lokální i světové dějiny. Pozornost je mimo jiné věnována i legislativní úpravě cestovního ruchu v obou srovnávaných zemích. Dále práce prezentuje množství specifických transakcí, s nimiž se cestovní kanceláře musí z účetního hlediska vypořádat, přičemž je porovnávána běžná praxe při účtování těchto operací mezi oběma zeměmi. V neposlední řadě je projednávána problematika daní – zejména daně z příjmu a daně z přidané hodnoty, které se cestovních kanceláří nejvíce dotýkají. Teoretické poznatky jsou vhodně doplňovány ilustračními příklady, které zaručí čtenáři lepší pochopení aplikace prezentovaných informací na oblast cestovního ruchu.
Klíčová slova: daň z přidané hodnoty; zprostředkování prodeje; přepočet z cizí měny; kurzové rozdíly; cestovní kancelář; cestovní ruch; cestovní agentura; účetnictví v cestovním ruchu; zájezd
Název práce: Comparison of Accounting of Travel Agencies between Czech and Slovak Republics
Autor(ka) práce: Machil, Matej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The diploma thesis is dedicated to specifics of accounting and selected taxes of travel agencies. The main objective of this thesis is to compare the legislative rules applied to tourism as well as methods of accounting for specific transactions in the field of tourism between Czech Republic and Slovakia. The diploma thesis summarizes the basic knowledge and definitions in the field of tourism, which are supplemented by the historical development of tourism with respect to local and world history. Attention is given, among other things, to the legislative regulation of tourism in both countries. Furthermore, thesis presents several specific transactions that travel agencies must deal with, while the common practice in accounting for these transactions is compared for both countries. Finally, the issue of taxes is discussed - especially income tax and value added tax, which affect travel agencies the most. Theoretical knowledge is supplemented by illustrative examples, which will guarantee the reader a better understanding of the application of the presented information in the field of tourism
Klíčová slova: travel agency; tourism; travel agent; accounting in tourism; tour; value added tax; sales mediation; foreign currency translation; exchange rate differences

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2022
Datum podání práce: 27. 5. 2022
Datum obhajoby: 23. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80046/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: