Tvorba rezerv na penzi za využití doplňkového penzijního spoření, penzijního připojištění a životního pojištění

Název práce: Tvorba rezerv na penzi za využití doplňkového penzijního spoření, penzijního připojištění a životního pojištění
Autor(ka) práce: Hránek, Vít
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Bouček, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce má za úkol čtenáři přinést základní představu o fungování penzijního systému v ČR, aby si dokázal udělat ucelenou představu o tom, jaké vlivy mohou působit na jeho finanční zdraví v penzijním věku a vyzdvihnout důležitost samostatné tvorby rezerv na stáří a zejména zdůraznit vliv inflace na hotovostní prostředky. Zároveň si práce klade za úkol přinést čtenáři prakticky využitelné informace, a to zejména na poli státem podporovaných produktů, tj. životního pojištění, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření. Hlavní myšlenkou práce je ukázat, jak v čase pracují různě produkty a rozkrýt jejich poplatkovou náročnost. Tyto informace obsahují jak teoretický základ, tak zejména hlubší praktický obraz, po jehož nastudování by čtenář měl být schopen správně uvažovat nad správou svých peněz, odstranit předsudky o některých produktech a uvědomit si důležitost volby správné finanční instituce, se kterou do budoucna spojí svůj ekonomický život.
Klíčová slova: Penzijní připojištění; Doplňkové penzijní spoření; Penze; Životní pojištění; Investiční životní pojištění; Investice; Penzijní společnost; Pojišťovna; Conseq penzijní společnost; Allianz penzijní společnost; Generali Česká pojišťovna; NN Pojišťovna; Zhodnocení; Poplatek; Management fee
Název práce: Creation of pension reserves using supplementary pension savings, supplementary pension insurance and life insurance
Autor(ka) práce: Hránek, Vít
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Bouček, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to give the reader a general idea of current trends in the field of cash management and investment in order to create reserves for old age and to discover the impact of inflation on cash. At the same time, the work aims to bring the reader practical information, especially in the field of state-supported products, ie life insurance, supplementary pension insurance and supplementary pension savings. The main idea of the work is to show how different products work in time and reveal their fee structure. The thesis contains a general, theoretical basis, but also a deeper practical picture, after which the reader should be able to think correctly about his money, remove bad prejudices about certain products and realise how important are the choices of the right financial institution.
Klíčová slova: Supplementary pension insurance; Investments; Pension company; Insurance company; Conseq penzijní společnost; Allianz penzijní společnost; Generali Česká pojišťovna; NN Pojišťovna; Fee; mutual fund

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2021
Datum podání práce: 29. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78430/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: