Analýza neživotního pojištění občanů v ČR

Název práce: Analýza neživotního pojištění občanů v ČR
Autor(ka) práce: Sůva, Karel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Vacek, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá neživotním pojištěním občanů v České republice. Nejprve je v práci rozdělen celý český pojistný trh z pohledu několika různých aspektů s důrazem na neživotní část pojištění. Postupně na to navážeme s odbornými termíny, se kterými se setkáme a jejich praktické využití. Dále bude charakterizován každý důležitý segment neživotního pojištění občanů jako je pojištění vozidel, nemovitostí, odpovědnosti, neživotní pojištění osob a cestovní pojištění. Podíváme se také na to, jaké důležité instituce na českém trhu působí, a především na postavení České republiky v kontextu Evropy. Na závěr se přesuneme k cenové analýze faktorů u pojištění staveb, domácnosti, odpovědnosti a vozidel.
Klíčová slova: Neživotní pojištění; Pojištění nemovitostí; Pojištění vozidel; Pojištění odpovědnost; Neživotní pojištění osob; Pojistné; Pojišťovna
Název práce: Analysis of non-life insurance of citizens in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Sůva, Karel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Vacek, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the non-life insurance of citizens in the Czech Republic. Firstly, the thesis divides the whole Czech insurance market from the perspective of several different aspects, emphasizing the non-life part of the insurance. We will gradually follow this up with the technical terms encountered and their practical application. Furthermore, each important segment of non-life insurance for citizens will be characterized, such as car insurance, property insurance, liability insurance, non-life personal insurance, and travel insurance. We will also look at the important institutions operating in the Czech market and, above all, the position of the Czech Republic in the context of Europe. Finally, we will move on to a price factor analysis of buildings, households, liability, and vehicle insurance.
Klíčová slova: Non-life insurance; Insurance company; Property insurance; Vehicle insurance; Liability insurance; Non-life personal insurance; Insurance premiums

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2021
Datum podání práce: 29. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78286/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: