Alternativní měřítka výkonnosti v sektoru zdravotní péče

Název práce: Alternativní měřítka výkonnosti v sektoru zdravotní péče
Autor(ka) práce: Hyžíková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čevela, David
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou alternativních měřítek výkonnosti (zkráceně APM neboli alternative performance measures) ve výročních zprávách veřejně obchodovaných účetních jednotek. Cílem práce je identifikovat, která APM jsou nejčastěji vykazována účetními jednotkami v rámci jejich výročních zpráv a na základě provedené analýzy zjistit, jaká je konzistentnost vykazovaných APM mezi jednotlivými účetními jednotkami a také posoudit transparentnost a pochopitelnost těchhle APM pro uživatele účetních informací. Analyzované účetní jednotky byly vybrány ze sektoru lékařské vybavení a služby indexu Stoxx 600 a na základě dat z výročních zpráv s koncem účetního období v roce 2020 bylo zjištěno, že nejčastějším APM v účetních závěrkách společností byl provozní zisk, který ovšem nemá jednotné pojmenování nebo kalkulaci. Mimo účetní závěrku se hojně vyskytoval ukazatel EBITDA a ukazatel čistý dluh. Účetní jednotky reportovaly upravený zisk na akcii o 35 % vyšší, než tomu bylo u klasického zisku na akci podle IFRS.
Klíčová slova: alternativní měřítka výkonnosti; APM; non-IFRS; non-GAAP; zdravotní péče; lékařské vybavení a služby
Název práce: Alternative performance measures in the health care sector
Autor(ka) práce: Hyžíková, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čevela, David
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma’s thesis deals with the alternative performance measures (abbreviated APM) in the annual reports of publicly traded companies. The aim of the diploma thesis is to identify which APM are most often reported by entities within their annual reports and based on the analysis to determine the consistency of reported APM between individual entities and also to assess the transparency and comprehensibility of these APM for users of accounting information. The analyzed entities were selected from the medical equipment and services sector of the Stoxx 600 index and based on data from annual reports with the end of the accounting period in 2020, it was found that the most common APM in the financial statements was operating profit, which does not have a uniform name or calculation. In the annual report besides financial statements, the EBITDA measure and the net debt measure were the most common. Entities reported adjusted earnings per share 35 % higher than conventional earnings per share under IFRS.
Klíčová slova: alternative performance measures; APM; non-IFRS; non-GAAP; health care; medical equipment and services

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2021
Datum podání práce: 31. 5. 2022
Datum obhajoby: 21. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79141/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: