Analýza finanční gramotnosti zaměstnanců

Název práce: Analýza finanční gramotnosti zaměstnanců
Autor(ka) práce: Kavanová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Silberhornová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je finanční gramotnost. Cílem práce je za pomoci dotazníkového šetření provést zhodnocení její úrovně u zaměstnanců. Diplomová práce poskytuje komplexní pohled na problematiku finančního vzdělávání, definovány jsou stěžejní pojmy a nastíněny předpoklady, které by měl finančně gramotný člověk splňovat. První část práce přibližuje finanční vzdělávání, popisuje jeho vývoj v České republice a osvětluje důležitost či potřebu zvyšování finanční gramotnosti. Nedílnou součást představuje finanční plán a rozpočet. Ve druhé části práce je na základě uskutečněného šetření provedena analýza úrovně finanční gramotnosti aktivně pracujících. Průzkum by měl poukázat na případné nedostatky ve znalostech a chování zaměstnanců a určit, zda je míra finanční gramotnosti dostatečná pro zodpovědnou správu a řízení financí.
Klíčová slova: Finanční gramotnost; ochrana spotřebitele; finanční plán; rozpočet; finanční cíl; rezerva; zadlužení; finanční vzdělávání; exekuce
Název práce: Analysis of financial literacy of employees
Autor(ka) práce: Kavanová, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Silberhornová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the diploma thesis is financial literacy. The aim of the work is evaluation of the level of employees supported by a questionnaire survey. The diploma thesis provides a comprehensive view of the issue of financial education and defines the key concepts. The assumptions, which should be met by a financially literate person, are outlined in the thesis as well. The first part of the thesis describes financial education, its development in the Czech Republic and sheds light on the importance and need to increase a financial literacy. The financial plan and budget are integrated into. Based on the survey results, an analysis of the level of financial literacy of active workers is performed in the second part of the work. The survey should identify possible gaps in staff knowledge and behaviour, it should also determine whether the level of financial literacy is sufficient for responsible financial management.
Klíčová slova: Financial literacy; financial target; consumer protection; financial plan; budget; reserve; debt; execution; financial education

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 11. 2021
Datum podání práce: 31. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78640/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: