Agresivní daňové plánování v rámci EU

Název práce: Agresivní daňové plánování v rámci EU
Autor(ka) práce: Rabušic, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Friedrich, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce „Agresivní daňové plánování v rámci EU“ se zabývá opatřeními, které slouží k boji s praktikami agresivního daňového plánování v rámci Evropské unie. Práce věnuje největší pozornost směrnici ATAD, jenž vychází z akčního plánu BEPS, a jejím pěti pravidlům, které mají zamezit škodlivým daňovým praktikám. Praktická část ilustruje veškerá pravidla směrnice ATAD, která jsou následně zahrnuta do evropské skupiny společností. Implementace pravidel ověřuje hypotézu, zda směrnice ATAD ovlivní celkovou vybranou daň a efektivní míru zdanění skupiny, při implementaci příkladů mířených na pravidla směrnice ATAD.
Klíčová slova: Mezinárodní zdanění ; Směrnice ATAD ; Agresivní daňové plánování
Název práce: Aggressive tax planning within the EU
Autor(ka) práce: Rabušic, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Friedrich, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis "Aggressive tax planning within the EU" describe the measures that serve to combat the practices of aggressive tax planning within the European Union. The thesis pays the greatest attention to the ATAD directive, which is based on the action plan BEPS, and its five rules to prevent harmful tax practices. The practical part illustrates all the rules of the ATAD directive, which are then included in the European group of companies and verifies the hypothesis whether the ATAD directive will affect the total tax collected and the effective tax rate of the group, when implementing examples aimed at the ATAD rules.
Klíčová slova: International taxation ; ATAD directive; Aggressive tax planning

Informace o studiu

Studijní program / obor: Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2021
Datum podání práce: 31. 5. 2022
Datum obhajoby: 21. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78037/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: