Režim cílování inflace na příkladu Bank of England

Název práce: Inflation targeting regime on the example of the Bank of England
Autor(ka) práce: Černý, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gevorgyan, Kristine
Oponenti práce: Dvořák, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis, called Inflation targeting regime on the example of the Bank of England, is focused on describing the theory behind inflation targeting as a framework for monetary policy, using the Bank of England as a specific example and assessment of this bank’s success. The first chapter introduces the background and the basic characteristics on which the regime is based. It then outlines its shortcomings, the unconventional tools associated with addressing these shortcomings, criticisms of the regime during the 2008 financial crisis, and comparisons with alternative regimes. The second chapter presents the implementation of the inflation targeting regime in the Bank of England's monetary policy, what preceded its adoption, and the evolution of the policy from adoption to the present. The third and smallest chapter of the thesis deals with the stationarity of the time series and its testing so that the time series can be used for analysis. The fourth chapter deals with analyzing the success in the United Kingdom. Graphical analysis is used, the development of inflation is described, and the reasons for not achieving the target are discussed. Correlation analysis is done for the official interest rate set by the Bank of England and market rates. These rates are further tested for correlation with lagged inflation over selected time horizons. The relationship between deviations from the inflation target and the deviations of the United Kingdom's gross domestic product from its potential is also examined. Finally, previous research on the effects of quantitative easing in the UK is summarized.
Klíčová slova: monetary policy ; inflation targeting ; Bank of England; unconventional monetary tools
Název práce: Režim cílování inflace na příkladu Bank of England
Autor(ka) práce: Černý, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gevorgyan, Kristine
Oponenti práce: Dvořák, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce Režim cílování inflace na příkladu Bank of England se zaměřuje na popis teorie stojící za cílováním inflace jako rámce měnové politiky a jeho aplikace na konkrétní centrální bance s hodnocením úspěšnosti dané banky. V první kapitole jsou představena východiska a základní charakteristika na kterých režim stojí. Dále jsou uvedené jeho nedostatky, nekonvenční nástroje spojené s řešením těchto nedostatků, kritika režimu za finanční krize v roce 2008 a porovnání s alternativními režimy. Ve druhé kapitole je představena implementace režimu cílování inflace do měnové politiky Bank of England, co předcházelo jeho adopci a vývoj dané politiky od adopce až do současnosti. Třetí, nejmenší kapitola práce, se zabývá stacionaritou časových řad a jejím testováním, aby mohly být dané časové řady použity pro analýzu. Čtvrtá kapitola se zabývá samotnou analýzou úspěšnosti. Je zde využita grafická analýza, popsán vývoj inflace ve Velké Británii, důvody pro nedosažení stanovených cílů. Dále je provedena korelační analýza pro oficiální úrokovou sazbu stanovovanou Bank of England a hlavních tržních sazeb. Tyto sazby jsou dále testovány na korelaci s inflací zpožděnou o vybrané časové horizonty. Prozkoumán je i vztah odchylek od inflačního cíle a vychýlení hrubého domácího produktu ve Velké Británii od svého potenciálu. V poslední řadě je shrnut dosavadní výzkum efektů kvantitativního uvolňování ve Velké Británii.
Klíčová slova: cílování inflace; monetární politika; Bank of England; nekonvenční měnové nástroje

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2022
Datum podání práce: 1. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80234/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: