Analýza investic do nemovitostí v ČR

Název práce: Analýza investic do nemovitostí v ČR
Autor(ka) práce: Krupička, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Tisová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje nemovitostem, jakožto významnému investičnímu aktivu, jehož role a význam v České republice stále roste. Jedná se o téma, které dlouhodobě rezonuje napříč společností a je aktuální pro segment retailových i institucionálních investorů. Úvod definuje tuzemský nemovitostní trh a pojmenovává jednotlivé faktory, které ho ovlivňují a formují. Teoretická část uceleně prezentuje aspekty volby nemovitostní investice s důrazem na práva a povinnosti individuálního investora. Empirická část má za cíl naplnit vstupní hypotézy práce: #1 Nemovitostní investice zažívají dlouhodobý dynamický růst. #2 Rozdíly mezi preferencemi retailového a institucionálního investora se při investování do nemovitostí stírají. #3 Nemovitosti mají stále silný investiční potenciál a budou i nadále preferovaným investičním aktivem.
Klíčová slova: bydlení; ceny; investice; portfolio; trh s nemovitostmi
Název práce: Analysis of real estate investments in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Krupička, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Tisová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis pays attention to the real estate, as an important investment asset, whose role and importance in the Czech Republic is still growing. This is a topic that resonates in society for a long time and is current for the segment of retail as well as institutional investors. The introduction defines the Czech real estate market and names the individual factors that influence and shape it. The theoretical part comprehensively presents aspects of the choice of real estate investment with emphasis on the rights and obligations of the individual investor. The empirical part aims to fulfil the initial hypotheses of the thesis: #1 Real estate investment is experiencing dynamic long-term growth. #2 The differences between the preferences of retail and institutional investors are narrowing when investing in real estate. #3 Real estate still has strong investment potential and will continue to be the preferred investment asset.
Klíčová slova: housing; investment; portfolio; real estate market; prices

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 1. 2022
Datum podání práce: 1. 6. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79227/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: