Kolik stojí 1 žák střední školy?

Název práce: Kolik stojí 1 žák střední školy?
Autor(ka) práce: Bajusz, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zjištění nákladové náročnosti 1 žáka střední školy. Pro zjištění konkrétních výsledků je kalkulace provedena pro Gymnázium Voděradská v Praze. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části práce je popsáno fungování veřejného sektoru, financování středních škol v České republice a popsány metody manažerského účetnictví k sestavení kalkulačního vzorce. V praktické části je sestaven samotný kalkulační vzorec pro Gymnázium Voděradská a prezentovány výsledky kalkulace. Ve školství se tento výpočet zpravidla neprovádí a práce poukazuje na možnosti jeho využití.
Klíčová slova: Veřejný sektor; Princip 3E; Střední škola; Gymnázium; Kalkulace; Kalkulační vzorec
Název práce: How much does 1 secondary school student cost?
Autor(ka) práce: Bajusz, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the work is to determine the cost intensity of 1 secondary school student. In order to obtain concrete results, the calculation is made for the grammar school Voděradská in Prague. The work is divided into two parts. The first part of the thesis describes the functioning of the public sector, the financing of secondary schools in the Czech Republic and describes the methods of management accounting to construct the costing formula. In the practical part, the actual calculation formula for the grammar school Voděradská is compiled and the results of the calculation are presented. This calculation is usually not performed in the education sector and the paper points out the possibilities of its use.
Klíčová slova: 3E principle; Secondary school; Grammar school; Public sector; Calculation; Calculation formula

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2021
Datum podání práce: 3. 6. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76335/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: