Dopad COVID-19 na vybrané evropské banky

Název práce: Dopad COVID-19 na vybrané evropské banky
Autor(ka) práce: Zuklínová, Alžběta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Jan
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Následující diplomová práce má za cíl zanalyzovat dopad pandemie COVID-19 na vybrané evropské banky – jedná o vybrané banky působící ve Švédsku, Polsku, Itálii, Španělsku a v České republice. V práci je testováno celkem šest hypotéz. Tři hypotézy jsou orientované na vliv portfoliového mixu na kreditní ztráty, vzešlé z pandemie COVID-19. Jedna hypotéza je zaměřena na zkoumání vlivu aplikace management overlay, další hypotéza se týká přísnosti zavedených opatření a vlivu těchto opatření na modelování kreditních ztrát. Poslední hypotéza souvisí s úrovní kreditního rizika bank před pandemií, a zda lze na základě tohoto indikátoru sledovat určitou diferenci mezi bankami, co se tvorby objemu kreditních ztrát z důvodu pandemie týče.
Klíčová slova: Coverage ratio; COVID-19; ECL; IFRS 9; index přísnosti; kreditní riziko; očekávané kreditní ztráty; pandemie; SICR; management overlay
Název práce: Impact of COVID-19 on Selected European Banks
Autor(ka) práce: Zuklínová, Alžběta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Jan
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The following thesis aims to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on selected European banks – the banks operating in Sweden, Poland, Italy, Spain and Czech Republic. A total of six hypotheses are statistically tested in this work. Three hypotheses are focused on the effect of the portfolio mix on expected credit losses arising from the COVID-19 pandemic. One hypothesis is aimed at examining the impact of management overlay implementation, another hypothesis concerns the stringency of implemented measures and the impact of these measures on credit loss modeling. The last hypothesis relates to the level of credit risk of banks before the pandemic, and whether this indicator can be relevant indicator of banks differences in terms of credit loss due to pandemic.
Klíčová slova: Coverage ratio; COVID-19; management overlay; pandemic; SICR; Stringency Index; credit risk; expected credit losses; ECL; IFRS 9

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2021
Datum podání práce: 8. 6. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76478/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: