Makroekonomie odpovědnosti jednotlivce a její vztah k poptávce po welfare

Název práce: Macroeconomics of individual responsibility and its relationship with demand for welfare
Autor(ka) práce: González, René
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Krejčová, Nikola
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The general scope of this thesis includes society: coordination, economics, social welfare; and the starting point is individual responsibility. The theoretical aspect of the thesis covers a first premise on how the presence of self-reliance impulses higher levels of coordination through a mechanism of responsible based action. Most of the theoretical framework is based on theories on institutional economics, action-related theories and econphysics. Furthermore, expressions of self-reliance and demand for social welfare will be statistically tested in aims of statistcally test a potential relationship between these variables. Lastly, the most lengthy part of the thesis is a self-made application that will further challenge the hypothesis presented using applied economics.
Klíčová slova: Individual responsibility; Coordination; Standard of care; Social welfare; Efficiency; Entropy; Decision making; Intention; Demand; Coherency
Název práce: Makroekonomie odpovědnosti jednotlivce a její vztah k poptávce po welfare
Autor(ka) práce: González, René
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Krejčová, Nikola
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Obecný záběr této práce zahrnuje společnost: koordinaci, ekonomiku, sociální blaho; a výchozím bodem je individuální odpovědnost. Teoretický aspekt práce pokrývá první premisu toho, jak přítomnost impulzů k soběstačnosti vyvolává vyšší úrovně koordinace prostřednictvím mechanismu odpovědného jednání. Většina teoretického rámce je založena na teoriích institucionální ekonomie, akčních teoriích a ekonfyzice. Dále budou statisticky testovány projevy soběstačnosti a poptávky po sociálním blahobytu s cílem statisticky otestovat potenciální vztah mezi těmito proměnnými. A konečně nejsložitější částí práce je vlastnoručně vytvořená aplikace, která dále zpochybní prezentovanou hypotézu pomocí aplikované ekonomie.
Klíčová slova: Individuální odpovědnost; Koordinace; Společnost; Sociální péče

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2022
Datum podání práce: 13. 6. 2022
Datum obhajoby: 16. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79937/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: