Vliv odložené daně na ocenění podniku

Název práce: Vliv odložené daně na ocenění podniku
Autor(ka) práce: Tomanová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Poborský, František
Oponenti práce: Dvořák, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou odložené daně v ocenění podniku různými bázemi hodnoty, metodami ocenění a v kontextu českých i mezinárodních účetních standardů. Práce ukazuje, proč je určení, zda odložená daň představuje provozní či neprovozní položku, jedním z nejdůležitějších kroků pro správnou práci s odloženou daní. Tento krok má totiž významné dopady na následná rozhodnutí, zda odloženou daň přecenit a jak s ní nakládat dále v rámci projekce ve finančním plánu. V práci je vysvětleno, z čeho plyne reálná potřeba odloženou daň přecenit, a kdy naopak přecenění není relevantním krokem. U metod vyžadujících sestavení finančního plánu pak dává obecný návod, dle jakých podkladů při projekci odložené daně do dalších let postupovat. Specificky se pak práce věnuje i majetkovým metodám ocenění, u nichž nakládání s odloženou daní nebylo dosud komplexně metodicky řešeno.
Klíčová slova: Provozní a neprovozní majetek; Volné peněžní toky; Majetkové ocenění; Odložená daň; Báze hodnoty; Přecenění odložené daně; Ocenění podniku; Výnosové ocenění
Název práce: The Impact of Deferred Tax on Business Valuation
Autor(ka) práce: Tomanová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Poborský, František
Oponenti práce: Dvořák, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the matter of deferred tax in business valuation in the context of the different bases of value, different methods of valuation and under the local and international accounting standards. It proves why the deriving assets on operating and non-operating is a crucial procedure to treat the deferred tax in valuation correctly. This step affects the following decision whether the revaluation of deferred tax is relevant or not and how to approach to the deferred tax in financial plan for valuation. The thesis explains, which situations cause the necessity of revaluation and when the revaluation is irrelevant. Furthermore, it provides general directions, how to proceed with the deferred tax in the following years. In addition, using the conclusions stated for income-based methods, the thesis also applies to asset-based methods which have been not researched in the context of deferred tax in complexity.
Klíčová slova: Deferred Tax; Bases of Value; Income-based Methods; Deferred Tax Revaluation; Operating and Non-operating Assets; Free Cash-Flow; Asset-based Methods; Business Valuation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2021
Datum podání práce: 13. 6. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78251/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: