Dopady průmyslu 4.0 na logistiku

Název práce: Dopady průmyslu 4.0 na logistiku
Autor(ka) práce: Schloff, Denis
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Křenková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na projevy Průmyslu 4.0 v oblasti logistiky. Hlavním cílem této diplomové práce je odhalit, jaký vliv má Průmysl 4.0 na logistiku, a to prostřednictvím kvalitativního výzkumu, respektive polostrukturovaného rozhovoru s experty na logistiku. Teoretická část se skládá ze třech kapitol, které se zaměřují na historické souvislosti průmyslových revolucí, vznik Průmyslu 4.0 a představení jednotlivých technologií, dále na představení pojmu logistika a aktuálních trendů. Praktická část se skládá taktéž ze třech kapitol, které se zaměřují na metodologii výzkumu a stanovení výzkumných otázek, vyhodnocení výzkumu a diskusi. V rámci diskuse jsou porovnány teoretické poznatky se závěry, jež vyplývají z hloubkových rozhovorů s respondenty. Nejdůležitější částí této diskuse je však zodpovězení výzkumných otázek, které jsou založené na teoretické části páce.
Klíčová slova: Čtvrtá průmyslová revoluce; Logistika; Automatizace; Digitalizace; Technologie; Průmysl 4.0
Název práce: Impacts of Industry 4.0 on logistics
Autor(ka) práce: Schloff, Denis
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Křenková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on manifestation of Industry 4.0 in logistics. The main objective of this diploma thesis is to discover, what impact has Industry 4.0 on logistics. Therefore qualitative research was chosen as research method, or more precisely depth interviews with logistics experts. Theoretical part consists of three chapters. Those chapters aim on historical context of industrial revolutions, the establishment of Industry 4.0 and the introduction of individual technologies and on the introduction of the concept of logistics and current trends. The practical part also consists of three chapters, which focus on research methodology and determination of research questions, research evaluation and discussion. The discussion compares theoretical findings with the conclusions from depth interviews with respondents. However, the most important part of this discussion is answering research questions that are based on the theoretical part of this thesis.
Klíčová slova: Fourth Industrial Revolution; Industry 4.0; Logistics; Automation; Digitalization; Technology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2021
Datum podání práce: 19. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77277/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: