Společenská odpovědnost firem v módním průmyslu

Název práce: Společenská odpovědnost firem v módním průmyslu
Autor(ka) práce: Novotná, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem společenské odpovědnosti firem v módním průmyslu. Cílem práce je definovat společenskou odpovědnost v souvislosti s módním průmyslem a jeho negativními dopady, pomocí dotazníkové šetření zjistit povědomí a vztah zákazníků k udržitelné módě a díky expertnímu rozhovoru získat pohled na situaci od člověka z praxe. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části – část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá definováním konceptu společenské odpovědnosti a jeho vývojem, dále popisuje benefity, koncept sdílené hodnoty a jednotlivé přístupy k CSR. Druhá část teorie popisuje negativní vlivy módního průmyslu na naši planetu a vysvětluje základní pojmy jako je udržitelná móda, pomalá a rychlá móda. V rámci teoretické části je také popsána metodologie pro zpracování. Praktická část obsahuje smíšený výzkum v podobě strukturovaného expertního rozhovoru se zakladatelkou značky tvořící udržitelnou módu a dotazníkového šetření. Na konci praktické části je vyhodnoceno dotazníkové šetření, spolu se zodpovězenými výzkumnými otázky a doporučeními a návrhy do budoucna.
Klíčová slova: Společenská odpovědnost; Udržitelnost; CSR; Módní půrmysl
Název práce: Corporate social responsibility in fashion industry
Autor(ka) práce: Novotná, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the topic of corporate social responsibility in the fashion industry. The goal of the thesis is to define social responsibility in connection with the fashion industry and its negative effects, using a questionnaire survey to find out the awareness and relationship of customers to sustainable fashion and thanks to an expert interview to get a view of the situation from a person in the field. The bachelor thesis is divided into two main parts - the theoretical part and the practical part. The theoretical part deals with the definition of the concept of social responsibility and its development, further describes the benefits, the concept of shared value and individual approaches to CSR. The second part of the theory describes the negative effects of the fashion industry on our planet and explains basic concepts such as sustainable fashion, slow and fast fashion. The theoretical part also describes the methodology for processing. The practical part contains mixed research in the form of a structured expert interview with the founder of the brand creating sustainable fashion and a questionnaire survey. At the end of the practical part, the questionnaire survey is evaluated, together with answered research questions and recommendations and suggestions for the future.
Klíčová slova: Corporate social respondibility; Sustainability; Fashion industry; CSR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2022
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79408/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: