Implementace infrastrukturní části řešení BI na VŠE v Praze

Název práce: Implementace infrastrukturní části řešení BI na VŠE v Praze
Autor(ka) práce: Barešová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou implementace Business Intelligence na univerzitě. Cílem práce je navržení a implementace infrastrukturní části řešení Business Intelligence na Vysoké škole ekonomické v Praze s využitím technologie Microsoft Azure. V první části práce je provedena analýza řešení Business Intelligence na českých a zahraničních univerzitách. Další část je věnována výběru vhodného BI nástroje, jsou zde rozebrány výhody a nevýhody cloudové platformy a on-premise platformy a pomocí metody Fullerova trojúhelníku je vybrán nástroj implementace Microsoft Azure. Poté se diplomová práce věnuje návrhu a implementaci BI infrastruktury pro konkrétní reporty. Tato diplomová práce se věnuje infrastruktuře reportu pro proděkana a reportu studentských dotazníků.
Klíčová slova: BI; Business Intelligence; Business intelligence na univerzitách; datová továrna; datový sklad; DWH
Název práce: Implementation of the infrastructure part of the BI solution at the University of Economics in Prague
Autor(ka) práce: Barešová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the implementation of Business Intelligence at the university. The aim of the thesis is to design and implement the infrastructure part of the Business Intelligence at the University of Economics in Prague using Microsoft Azure technology. The first part of the thesis analyzes the Business Intelligence solution at Czech and foreign universities. The next part deals with the selection of a suitable BI tools, the advantages and disadvantages of the cloud platform and on-premises platform. And using the Fuller`s triangle method is selected Microsoft Azure as a implementation tool. Then the diploma thesis is devoted to the design and implementation of BI infrastructure for specific reports. This diploma thesis deals with the infrastructure for the vice dean reports and the report of student questionnaires.
Klíčová slova: Businesss Intelligence at universities; BI; Business Intelligence; Data Factory; Data Warehouse; DWH

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační systémy a technologie/Business Intelligence
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 10. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 3. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78565/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: