Možnosť využitia Bitcoinu ako alternatívy súčasného medzinárodného monetárneho systému

Název práce: Možnosť využitia Bitcoinu ako alternatívy súčasného medzinárodného monetárneho systému
Autor(ka) práce: Benka-Rybár, Ľuboš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V diplomovej práci sa venujem možnostiam využitia kryptomeny bitcoin ako alternatíve k súčasnému monetárnemu systému. Cieľom mojej práce je zistiť princípy a pravidlá, na ktorých by mohol fungovať monetárny systém, v ktorom by hlavnú úlohu zohrával bitcoin. Z tohto dôvodu sa pokúsim čo možno najviac prirovnať bitcoin k zlatu a jeho úlohe v období klasického zlatého štandardu, z čoho sa pokúsim vyvodiť podobnosti týchto dvoch investičných aktív. Ďalej budem skúmať ako by v takomto systéme „Bitcoinového štandardu“ mohla fungovať politika úrokových sadzieb, či mieru vplyvu autoritatívnych orgánov v tomto systéme. Spolu s tým práca pojednáva aj o tom, či existuje reálna možnosť prijatia takéhoto monetárneho systému v súčasnom svete a skúma názory rôznych významných centrálnych bánk na prípadné využitie BTC ako alternatívy súčasného monetárneho systému.
Klíčová slova: bitcoinový štandard; blockchain; bitcoin; monetárny systém; fintech
Název práce: Možnosť využitia Bitcoinu ako alternatívy súčasného medzinárodného monetárneho systému
Autor(ka) práce: Benka-Rybár, Ľuboš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V diplomové práci se věnuji možnostem využití kryptoměny bitcoin jako alternativy k současnému monetárnímu systému. Cílem mé práce je zjistit principy a pravidla, na kterých by mohl fungovat monetární systém, v němž by hlavní roli sehrával bitcoin. Z tohoto důvodu se pokusím co možná nejvíce přirovnat bitcoin ke zlatu a jeho roli v období klasického zlatého standardu, z čehož se pokusím vyvodit podobnosti těchto dvou investičních aktiv. Dále budu zkoumat, jak by v takovém systému „Bitcoinového standardu“ mohla fungovat politika úrokových sazeb či míru vlivu autoritativních orgánů v tomto systému. Spolu s tím práce pojednává i o tom, zda existuje reálná možnost přijetí takového monetárního systému v současném světě a zkoumá názory různých významných centrálních bank na případné využití BTC jako alternativy současného monetárního systému.
Klíčová slova: bitcoinový standard; fintech; blockchain; monetární systém; bitcoin
Název práce: The possibility to use Bitcoin as an alternative to the current international monetary system
Autor(ka) práce: Benka-Rybár, Ľuboš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
In my diploma thesis I deal with the possibilities of using the cryptocurrency bitcoin as an alternative to the current monetary system. The aim of my work is to find out the principles and rules under which a monetary system in which bitcoin would play a major role could operate. For this reason, I will try to compare Bitcoin as much as possible to gold and its role in the period of the classical gold standard, from which I will try to deduce the similarities between these two investment assets. Next, I will examine the degree of influence of authoritarian bodies on such system and how a monetary policy could work in "Bitcoin Standard". At the same time, the work also discusses whether there is a real possibility of adopting such a monetary system in today's world and examines the views of various major central banks on the possible use of BTC as an alternative to the current monetary system.
Klíčová slova: fintech; blockchain; monetary system; bitcoin; bitcoin standard

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78034/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: