Podnikatelský plán v oblasti fotovoltaiky

Název práce: Podnikatelský plán v oblasti fotovoltaiky
Autor(ka) práce: Oriniak, Štěpán
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Votava, Tomáš
Oponenti práce: Štěpánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je pomocí metody podnikatelského plánu vybrat nejlepší variantu, jak investovat volné prostředky na účtu konkrétního bytového družstva. Podnikatelský plán bude spočívat ve vybudování střešní fotovoltaické elektrárny, bude počítat s možnými riziky a úskalími celého projektu a bude rovněž cílit na maximální úsporu prostředků vynaložených na spotřebu elektrické energie konkrétního bytového domu, který byl vybrán pro potenciální vybudování této elektrárny. Zároveň bude myšleno na možné budoucí připojení jednotlivých bytů v tomto objektu přímo ke střešní výrobně elektřiny. Cílovou čtenářskou skupinou této práce jsou jak potenciální investoři a zájemci o podnikání na trhu s obnovitelnou energií, tak i běžní spotřebitelé, kteří se zajímají o technologii solárních panelů jako takovou, nebo zkrátka chtějí snížit své náklady na elektrickou energii.
Klíčová slova: fotovoltaika; družstvo; alternativní energie; podnikatelský plán
Název práce: Business plan in the field of photovoltaics
Autor(ka) práce: Oriniak, Štěpán
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Votava, Tomáš
Oponenti práce: Štěpánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is to select the best option for investing funds on the current account of a specific housing association by the method of a business plan. The business plan will consist of building a rooftop photovoltaic power plant, it will take into account the possible risks and pitfalls of the entire project, and it will also aim at the maximum saving of funds spent on electricity consumption of a specific apartment building that was chosen for the potential construction of this power plant. At the same time, the possible future connection of individual apartments in this building directly to the rooftop electricity production source will be considered. The target readers of this work are both potential investors and those interested in doing business in the renewable energy market, as well as ordinary consumers who are interested in solar panel technology, or simply aim for reducing their electricity costs.
Klíčová slova: business plan; alternative energy ; photovoltaics; housing association

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 19. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77877/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: