Efektivita věrnostních programů na příkladu konkrétní firmy

Název práce: Efektivita věrnostních programů na příkladu konkrétní firmy
Autor(ka) práce: Průša, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Mokrejšová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem bakalářské práce je efektivita věrnostních programů na příkladu programu Můj Albert společnosti Albert Česká republika s.r.o. Práce obsahuje teoretické vymezení problému věrnostních programů a jejich významu pro obchodníky. Dále popisuje metody, kterými se v praxi vyhodnocuje jejich efektivita. V práci jsou popsána specifika tohoto konkrétního programu stejně tak, jako výhody a nevýhody konkurnenčních programů. Cílem práce je pomocí dotazníkového šetření, UX testování a komparace s daty získanými přímo od společnosti Albert zjistit, zda je program efektivní a navrhnout doporučení pro zlepšení. Na základě získaných informací je možné dojít k závěrům, a tedy i naplnění cíle práce. Výsledkem je, že členové programu mají k aplikaci neutrální či mírně pozitivní postoj. Zároveň je zde velký prostor pro zlepšení především z hlediska propagace programu. Zhruba polovina zákazníků Albertu totiž věrnostní program nezná. Zákazníci obecně očekávají od věrnostních programů především slevy. A ze získaných dat vyplývá, že právě zákazníci, kteří vyhledávají slevy, jsou častěji členy věrnostních programů. Pokud chce Albert využít plného potenciálu aplikace, měl by pak v budoucnu klást větší důraz na informování svých zákazníků o benefitech, které z aktivního členství v programu plynou.
Klíčová slova: Věrnostní programy; Loajalita; Retail
Název práce: The effectiveness of loyalty programmes on the example of a specific company
Autor(ka) práce: Průša, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Mokrejšová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of the bachelor thesis is the effectiveness of loyalty programs on the example of the Můj Albert program of Albert Česká republika s.r.o. The thesis contains a theoretical definition of the problem of loyalty programs and their importance for retailers. It also describes the methods used to evaluate their effectiveness in practice. The specifics of this particular program are described as well as the advantages and disadvantages of competing programs. The aim of the thesis is to determine whether the program is effective and to make recommendations for improvement by means of a questionnaire survey, UX testing and comparison with data obtained directly from Albert. Based on the information obtained, conclusions can be drawn and therefore the aim of the thesis can be fulfilled. As a result, the members of the program have a neutral or slightly positive attitude towards the application. At the same time, there is much room for improvement, especially in terms of the promotion of the programme. About half of Albert's customers are not familiar with the loyalty programme. Customers generally expect discounts from loyalty programmes. And the data shows that customers who are looking for discounts are more likely to be members of loyalty programmes. If Albert wants to exploit the full potential of the app, it should then place more emphasis on informing its customers about the benefits of active membership in the future.
Klíčová slova: Retail; Loyalty; Loyalty program

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 9. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77660/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: