Vzťah zákazníkov k reklame spoločnosti AmRest na českom trhu

Název práce: Vzťah zákazníkov k reklame spoločnosti AmRest na českom trhu
Autor(ka) práce: Lušková, Kristína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermáková, Elvíra
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je vyhodnotiť aké reklamy spoločnosti AmRest oslovujú zákazníkov na českom trhu najviac. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa sústredí v prvej kapitole na dôležité pojmy, ktoré sú nevyhnutné na ďalšie pochopenie praktickej časti. V druhej kapitole sa teoretická časť zaoberá výskumami a štúdiami z odborných publikácií, ktoré sa do istej miery zaoberajú rovnakou alebo podobnou problematikou. V tretej kapitole je rozoberaná spoločnosť AmRest a jej značky na českom trhu. Zahŕňa taktiež reklamy spoločnosti AmRest pre praktickú ukážku. Praktická časť práce sa zaoberá vlastným výskumom, ktorý pozostáva z dotazníkového šetrenia a rozhovorov so zákazníkmi. Po analýze výskumu sú v poslednej kapitole navrhnuté odporúčania pre spoločnosti AmRest a jej reklamy.
Klíčová slova: reklama; AmRest; fast-food; českí spotrebitelia; KFC; Burger King; Pizza Hut; Starbucks
Název práce: Vzťah zákazníkov k reklame spoločnosti AmRest na českom trhu
Autor(ka) práce: Lušková, Kristína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermáková, Elvíra
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit, které reklamy společnosti AmRest nejvíce oslovují zákazníky na českém trhu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se v první kapitole zaměřuje na důležité pojmy, které jsou nezbytné pro další pochopení praktické části. Ve druhé kapitole teoretické části jsou zpracovány výzkumy a studie z odborných publikací, které se do určité míry zabývají stejnou nebo podobnou problematikou. Třetí kapitola pojednává o společnosti AmRest a jejích značkách na českém trhu. Obsahuje také reklamy společnosti AmRest pro praktickou ukázku. Praktická část práce se zabývá vlastním výzkumem, který se skládá z dotazníkového šetření a rozhovorů se zákazníky. Po analýze výzkumu jsou v poslední kapitole navržena doporučení pro společnost AmRest a její reklamy.
Klíčová slova: AmRest; čeští spotřebitelé; Pizza Hut; fast-food; KFC; Burger King; Starbucks; reklama
Název práce: Attitude of customers towards AmRest advertising on the Czech market
Autor(ka) práce: Lušková, Kristína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Elvíra
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to evaluate which AmRest advertisements appeal to customers on the Czech market the most. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part concentrates in the first chapter on important concepts that are necessary for further understanding of the practical part. In the second chapter, the theoretical part deals with research and studies from professional publications that deal to some extent with the same or similar issues. The third chapter discusses the company AmRest and its brands on the Czech market. It also includes AmRest's advertisements for a practical demonstration. The practical part of the thesis deals with the actual research, which consists of a questionnaire survey and interviews with customers. After the analysis of the research, recommendations for AmRest and its advertisements are proposed in the last chapter.
Klíčová slova: AmRest; advertisement; fast-food; Czech consumers; KFC; Burger King; Pizza Hut; Starbucks

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77307/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: