Společenská odpovědnost společnosti Natura Brasil

Název práce: Corporate Social Responsibility of Natura Brasil
Autor(ka) práce: Schneeweissová, Adéla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In recent decades, pollution has been an ongoing problem around the world, with the cosmetics industry being no exception. This bachelor thesis explains CSR concept in relation to the cosmetics industry with a focus on the Brazilian brand Natura. The main goal of this thesis is to analyze the awareness of CSR in Brazil. The topics regarding the problems in cosmetics industry, world trends and the implementation of CSR are introduced in the theoretical part. The practical part consists of research, carried out in a qualitative and quantitative method, that provides with information on how aware consumers of Brazilian market are of CSR, if CSR has impact on their shopping behavior and what their attitudes towards sustainability are.
Klíčová slova: sustainability; cosmetic industry; CSR certifications; awareness of CSR
Název práce: Společenská odpovědnost společnosti Natura Brasil
Autor(ka) práce: Schneeweissová, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V posledních desetiletích se znečišťování stalo aktuálním problémem po celém světě, přičemž kosmetický průmysl není žádnou výjimkou. Tato bakalářská práce se zaměřuje na představení CSR konceptu v kosmetickému průmyslu s důrazem na brazilskou značku Natura. Hlavním cílem této práce je analyzovat povědomí o CSR v Brazílii. Teoretická část se zabývá tématy týkající se problémů kosmetického průmyslu, světových trendů a zavádění konceptu CSR. Praktická část se skládá z výzkumu, který byl proveden kvalitativní a kvantitativní metodou, a poskytuje informace o tom, jaké povědomí mají spotřebitelé brazilského trhu o CSR, zda má CSR vliv na jejich nákupní chování a jaké jsou jejich postoje k udržitelnosti.
Klíčová slova: udržitelnost; kosmetický průmysl; CSR certifikace; povědomí o CSR

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 6. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77269/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: