Zákaznický management v energetické společnosti

Název práce: Customer Management in the Energy Company
Autor(ka) práce: Zhang, Shijing
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Oponenti práce: Čermáková, Elvíra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis first indicates the importance of customer relationship management. Literature review of customer loyalty, NPS, and IDIC model are included in the article. The examination of secondary data in order to determine NPS scores were researched. A satisfaction survey has been carried out for the main business sectors in order to make an effectively targeted customer strategy. The sample of data comprised 306 customers who met the criteria for the study. Study results may help the company to have a better market positioning through the IDIC model and provide petroleum station executives with insight into the effectiveness of the CRM in an effort to decrease costs and increase revenues.
Klíčová slova: Net Promoter Score; IDIC model; Customer satisfaction; Customer relationship management
Název práce: Zákaznický management v energetické společnosti
Autor(ka) práce: Zhang, Shijing
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Oponenti práce: Čermáková, Elvíra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce nejprve představuje důležitost řízení vztahů se zákazníky. Literární řešerše prezentuje problematiku zákaznické loajality, metody Net Promoter Score a modelu IDIC. Data byla sesbírána dotazováním za účelem stanovení skóre NPS. Pro hlavní segmenty zákazníků byl proveden průzkum spokojenosti s cílem vytvořit efektivně cílenou zákaznickou strategii. Výběrový soubor zahrnoval 306 zákazníků, kteří splnili kritéria výběru. Výsledky práce mohou pomoci společnosti získat lepší pozici na trhu prostřednictvím modelu IDIC a poskytnout vedoucím pracovníkům čerpacích stanic pohled na efektivitu CRM ve snaze snížit náklady a zvýšit výnosy.
Klíčová slova: Net Promoter Score; Model IDIC; řízení vztahů se zákazníky; spokojenost zákazníků

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 6. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77186/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: