Analýza vietnamských podniků z pohledu Čechů

Název práce: Analýza vietnamských podniků z pohledu Čechů
Autor(ka) práce: Do, Cong Tung
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce má za úkol zjistit obecné povědomí a vnímání českých občanů vůči vietnamským podnikům provozovaných na českém území. Samotná práce je rozdělena na čtyři kapitoly, přičemž první dvě se věnují teoretické části, která detailně popisuje samotnou migraci a důvody společně s faktory stěhování do České republiky. Zbylé dvě kapitoly obsahují praktickou část zhotovenou pomocí dotazníkového šetření a osobních rozhovorů. Obě tyto metody výzkumu mapují obecné i konkrétní názory českého obyvatelstva. V závěru se diskutují výsledky obou metod výzkumů, které prokázaly, že Češi disponují pozitivními názory na vietnamské podniky, a zároveň navštěvují tyto prodejny poměrně často.
Klíčová slova: vietnamské podnikání; migrace; Vietnam; živnost; cizinci
Název práce: The analysis of Vietnamese companies from the perspective of the Czechs
Autor(ka) práce: Do, Cong Tung
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to find out the general awareness and perception of Czech citizens towards Vietnamese companies operating in the Czech Republic. The thesis itself is divided into four chapters, while the first two are devoted to the theoretical part, which describes in detail the process of the migration and reasons and factors of the migration to the Czech Republic. The remaining two chapters contain the practical part made by two methods, the questionnaire survey and personal interviews. Both research methods map the general and specific views of the Czech population. In the end, the results of both research methods are discussed, which have shown that the Czech public has positive views on Vietnamese companies, and at the same time visits these stores quite often.
Klíčová slova: Vietnamese business; migration; Vietnam; craft; foreigners

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77037/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: