Podnikatelský plán v lyžařském odvětví

Název práce: Podnikatelský plán v lyžařském odvětví
Autor(ka) práce: Bednařík, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním smyslem této diplomové práce je vypracování detailního podnikatelského plánu. Podstata mého podnikatelského nápadu spočívá v pořádání speciálních lyžařských kurzů se zaměřením na alternativní lyžařské styly zvané fun carving a body carving. Zamýšlené kurzy by se měly konat v rakouských Alpách a měly by cílit převážně na zákazníky ze západní Evropy. Cílem této diplomové práce je ověření realizovatelnosti a životaschopnosti daného podnikatelského záměru. K dosažení tohoto cíle byl proveden vlastní kvalitativní výzkum v podobě polostrukturovaných rozhovorů a také důkladná analýza sekundárních zdrojů. Na teoretickou část, zabývající se strukturou podnikatelského plánu a také metodami marketingového výzkumu, navazuje praktická část, v rámci které je pozornost věnována mimo jiné legislativním požadavkům k podnikání v daném oboru, analýze potenciálních zákazníků, konkurenčnímu prostředí, dále personálnímu zabezpečení, marketingové strategii nebo také finančnímu plánu podniku.
Klíčová slova: podnikatelský plán; lyžování; výuka lyžování
Název práce: Business plan in the ski industry
Autor(ka) práce: Bednařík, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main purpose of this thesis is to develop a detailed business plan. The essence of my business idea is to organize special ski courses with a focus on alternative ski styles called fun carving and body carving. The intended courses should take place in the Austrian Alps and should target mainly customers from Western Europe. The aim of this diploma thesis is to verify the feasibility and viability of the business plan. To achieve this goal, my own qualitative research was conducted in the form of semi-structured interviews as well as a thorough analysis of secondary sources. The theoretical part, dealing with the structure of the business plan and marketing research methods, is followed by a practical part, which deals with, among other things, legislative requirements for business in the field, potential customer analysis, competitive environment, staffing, marketing strategy or financial plan.
Klíčová slova: business plan; skiing; skiing lessons

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76171/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: