Český trh s diabetickými pomůckami

Název práce: Český trh s diabetickými pomůckami
Autor(ka) práce: Toniolo, Martin-Alexej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá, Iveta
Oponenti práce: Procházka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá zanalyzováním a zhodnocením českého trhu s diabetickými pomůckami a jeho vývojem do budoucna. Práce má za úkol seznámit čtenáře s problematikou diabetu, pomocí Porterova modelu 5 sil zanalyzovat trh a zjistit celkové náklady na pacienty trpící diabetem. Z porovnání získaných dat se pak vypočítá průměrný meziroční nárůst nákladů a pacientů, ze kterých se pak pokouší určit pravděpodobný růst trhu.
Klíčová slova: náklady; diabetické pomůcky; diabetes
Název práce: Czech market for diabetic aids
Autor(ka) práce: Toniolo, Martin-Alexej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Černá, Iveta
Oponenti práce: Procházka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis analyses and evaluates the Czech market for diabetic aids and its future development. The thesis aims to familiarize the reader with the issue of diabetes, to analyze the market using Porter's 5 forces model and to determine the total costs for patients suffering from diabetes. From the comparison of the data obtained, it then calculates the average year-on-year growth in costs and patients, from which it then attempts to determine the likely growth of the market.
Klíčová slova: costs; diabetes; diabetic aids

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2020
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74096/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: