Analýza strategie koncernu LVMH na trhu vysoké módy v době pandemie Covid 19

Název práce: Analýza strategie koncernu LVMH na trhu vysoké módy v době pandemie Covid 19
Autor(ka) práce: Vshivtseva, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V posledních několika letech trh s luxusním zboží neustále rostl, avšak pandemie Covid-19 způsobila vznik logistických a distribučních omezení. Ale na druhou stranu významně urychlila nevyhnutelné procesy digitalizace. Cílem této práce bylo na příkladu strategie koncernu LVMH ukázat, jak se krize a změny světového paradigmatu mohou stát pro společnosti nejen hrozbou, ale i zdrojem nových příležitostí. Pomoci kvalitativního výzkumu v podobě polostrukturovaných rozhovorů s odborníky se ukázalo, že i přes potíže v počáteční fázi pandemie, vedení koncernu LVMH dokázalo vyvinout strategii, která nejen minimalizovala negativní dopady, ale také zvýšila prosperitu společnosti. Závěrečná doporučení práce poskytují shrnutý přehled o aktuálních tendencích, příležitostech a možnostech jejich využití na trhu vysoké mody.
Klíčová slova: mezinárodní strategie; luxusní trh; módní průmysl; Сovid-19; digitalizace
Název práce: Analysis of the LVMH group international strategy in the high fashion market during the pandemic of Covid 19
Autor(ka) práce: Vshivtseva, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The luxury goods market has grown steadily over the last few years, but the pandemic of Covid-19 caused logistical and distributional constraints. On the other hand, it has significantly accelerated the inevitable digitization processes. The aim of this work was to show, on the example of the LVMH group's strategy, how crises and the global paradigm changes could be not only a threat for companies, but also a source of new opportunities. Through qualitative research in the form of semi-structured interviews with experts, it turned out that despite the difficulties in the initial phase of the pandemic, the management of the LVMH group was able to develop a strategy that not only minimized the negative consequences but also increased the company's prosperity. The final recommendations of the thesis provide a summary of current trends, opportunities, and possibilities of their use in the high fashion market.
Klíčová slova: international strategy; luxury market; fashion industry; Covid-19; digitalization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 9. 2020
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74019/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: