Trend vývoje marketingu krátkých videí na základě Tiktok

Název práce: Research on the development trend of short video marketing based on Tiktok
Autor(ka) práce: Kang, Jingyu
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Lhotáková, Markéta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Background: With the emergence and splash of short video platforms on social media, the short-form video marketing model has attracted the attention of many brands. While TikTok is a new social media based on user-generated short videos, short video marketing is still unfamiliar to many marketers about how to use the high exposure of short video platforms to convert attention to brands for the purpose of promoting brand marketing. Purpose: The purpose of this study was to explore the reasons behind users' love for short videos and their perceptions of short video marketing on TikTok, and based on these motivations to help marketers better leverage the short video platform for marketing purposes. Methodology: This study used a combination of quantitative and qualitative research. Quantitative research was used to obtain a sufficient number of samples for this study. Qualitative research, on the other hand, helps this study to obtain in-depth user perceptions so that the authors can analyze the deeper logic and reasons why users prefer to use short video platforms. Hypothesis: The younger generation is generally more tolerant and accepting of things, and they spend a lot of time each day watching short videos on TikTok. Therefore this study assumes that users are receptive to short video marketing on TikTok. It is just that the mode and content of short video marketing are not attractive enough to promote the purchase behavior of users.
Klíčová slova: TikTok; Influencer; Short Video Marketing
Název práce: Trend vývoje marketingu krátkých videí na základě Tiktok
Autor(ka) práce: Kang, Jingyu
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Lhotáková, Markéta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Souvislosti: S nástupem a rozmachem platforem pro krátká videa na sociálních sítích přitáhl model krátkého video marketingu pozornost mnoha značek. Ačkoli TikTok je nové sociální médium založené na krátkých videích vytvářených uživateli, pro mnoho marketérů je krátký videomarketing stále neznámou, jak využít vysoké expozice krátkých videoplatforem k převedení pozornosti na značky za účelem podpory marketingu značky. Cíl: Účelem této studie bylo prozkoumat důvody, které stojí za láskou uživatelů ke krátkým videím, a jejich vnímání marketingu krátkých videí na TikToku a na základě těchto motivací pomoci marketérům lépe využít platformu krátkých videí pro marketingové účely. Metodika: V této studii byla použita kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Kvantitativní výzkum byl použit za účelem získání dostatečného počtu vzorků pro tuto studii. Kvalitativní výzkum na druhou stranu pomáhá této studii získat hloubkové vnímání uživatelů, aby autoři mohli analyzovat hlubší logiku a důvody, proč uživatelé preferují používání platformy krátkých videí. Hypotéza: Mladší generace je obecně tolerantnější a tolerantnější k různým věcem a tráví každý den hodně času sledováním krátkých videí na TikToku. Proto tato studie předpokládá, že uživatelé jsou k marketingu krátkých videí na TikToku vstřícní. Jde jen o to, že způsob a obsah krátkého videomarketingu nejsou dostatečně atraktivní, aby podpořily nákupní chování uživatelů.
Klíčová slova: Krátké video marketing; TikTok; Influencer

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 13. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77012/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: