Trvale udržitelný rozvoj městské mobility

Název práce: Trvale udržitelný rozvoj městské mobility
Autor(ka) práce: Kulhánek, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá trvale udržitelným rozvojem městské mobility, konkrét-ně managementem parkování ve městech Hořice a Dvůr Králové nad Labem. Cílem práce je kombinací kvalitativního a kvantitativního výzkumu vypočítat efektivitu parkování jednotlivých zvolených parkovišť a následně zjistit míru ochoty přijmout předložené návrhy na zajištění efektivnějšího a plynulejšího provozu. Pro zjištění požadovaných výsledků je provedena analýza současného stavu situace parkování a parkovací infrastruktury dílčích parkovacích ploch. Použitými metrikami je online dotazník, vytvořený na stránkách Survio. Další metodou sběru dat je cílené vyvolání diskuse na téma parkování ve městě na sociální síti Facebook, ve skupině místních občanů. Ze získaných teoretických poznatků vychází doporučení městským zastupitelům pro zajištění efektivnějšího a plynulejšího parkování.
Klíčová slova: Městská mobilita; Management parkování; Efektivita parkování
Název práce: Sustainable development of urban mobility
Autor(ka) práce: Kulhánek, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with sustainable development of urban mobility, specifically parking management in the cities of Hořice and Dvůr Králové nad Labem. The aim of the thesis is a combination of qualitative and quantitative research to calculate the parking efficiency of the selected parking lots and then to determine the level of willingness to accept the presented proposals to ensure more efficient and smoother operation. To find out the desired results, an analysis of the current parking situation and parking infrastructure of the sub-parking areas is carried out. The metrics used are an online questionnaire created on the Survio website. Another method of data collection is the targeted elicitation of a discussion on the topic of parking in the city on the social network Facebook, in a group of local citizens. From the theoretical findings, recommendations to city councillors are made to ensure more efficient and seamless parking.
Klíčová slova: Urban mobility; Parking management; Parking efficiency

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2021
Datum podání práce: 26. 6. 2022
Datum obhajoby: 23. 8. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75982/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: