Optimalizace hlavních procesů startup společnosti zabývající se vývojem mobilní aplikace

Název práce: Optimalizácia hlavných procesov startup spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom mobilnej aplikácie
Autor(ka) práce: Brandová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca je svojím obsahom zameraná na tému optimalizácie procesov v začínajúcej SW spoločnosti. Za hlavný cieľ je prácou považovaný vznik kombinovaného metodického modelu, ktorý je vhodný pre vývoj SW produktu v startup prostredí. Primárny cieľ sa ďalej rozpadá na tri ciele sekundárneho charakteru. V rámci prvého čiastkového cieľa je skúmaný startup podrobený procesnej analýze, na základe ktorej je sformovaný pohľad na súčasný stav fungovania spoločnosti. Následne je na základe využitia metódy Pavla Učňa identifikovaný reálny potenciál zlepšenia vybraných procesov podniku. V tomto bode dochádza k definovaniu interných limitov, ktoré spoločnosti bránia v dosahovaní jej optimálnej výkonnosti. Podstatou posledného čiastkového cieľa je tvorba nápravných opatrení pre elimináciu týchto limitov. Záver práce je vyhradený pre validáciu navrhnutých zmien a posúdenie ich efektívnosti zástupcami analyzovanej spoločnosti. Objektívnosť finálneho hodnotenia vzniknutého metodického modelu je zaistená posudkom zo strany expertov na oblasť riadenia SW projektov v ekosystéme startup podnikov.
Klíčová slova: startup; RPZ; Lean Startup; Scrum; Kanban; UCD; procesná analýza
Název práce: Optimization of the main processes of a startup company engaged in the development of a mobile application
Autor(ka) práce: Brandová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The content of the thesis is focused on the topic of process optimization in a startup SW company. The main goal of the thesis is considered to be the development of a combined methodological model that is suitable for the development of a SW product in a startup environment. The primary objective is further broken down into three objectives of a secondary nature. Within the first sub-objective, the investigated startup is subjected to a process analysis, on the basis of which a view of the current state of the company's operation is formed. Subsequently, the real potential for improvement of selected processes of the company is identified on the basis of the Pavel Učeň method. At this point, the internal limits that prevent the company from achieving its optimal performance are defined. The essence of the last sub-objective is the creation of corrective measures for the elimination of these limits. The conclusion of the thesis is reserved for the validation of the proposed changes and the assessment of their effectiveness by the representatives of the analysed company. The objectivity of the final evaluation of the developed methodological model is ensured by the opinion of experts in the field of SW project management in the ecosystem of startup companies.
Klíčová slova: startup; RPZ; Lean Startup; Scrum; Kanban; UCD; process analysis
Název práce: Optimalizace hlavních procesů startup společnosti zabývající se vývojem mobilní aplikace
Autor(ka) práce: Brandová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Obsah práce je zaměřen na téma optimalizace procesů v začínající SW společnosti. Za hlavní cíl práce je považován vývoj kombinovaného metodického modelu, který je vhodný pro vývoj SW produktu v prostředí startupu. Primární cíl se dále člení na tři cíle sekundární povahy. V rámci prvního dílčího cíle je zkoumaný startup podroben procesní analýze, na jejímž základě je vytvořen pohled na současný stav fungování podniku. Následně je na základě metody Pavla Učně identifikován reálný potenciál pro zlepšení vybraných procesů podniku. V tomto bodě jsou definovány vnitřní limity, které brání podniku v dosažení optimální výkonnosti. Podstatou posledního dílčího cíle je vytvoření nápravných opatření k odstranění těchto limitů. Závěr práce je vyhrazen ověření navržených změn a posouzení jejich účinnosti zástupci analyzované společnosti. Objektivita závěrečného hodnocení vytvořeného metodického modelu je zajištěna názorem odborníků z oblasti řízení SW projektů v ekosystému startupových firem.
Klíčová slova: startup; RPZ; Lean Startup; Scrum; Kanban; UCD; procesná analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační systémy a technologie/Vývoj informačních systémů
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 10. 2021
Datum podání práce: 28. 6. 2022
Datum obhajoby: 7. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78556/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: