Normativní moc Číny ve střední a východní Evropě: Případ České republiky

Název práce: Normative Power China in Central and Eastern Europe: the Case of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Qin, Fangxing
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Garlick, Jeremy Alan
Oponenti práce: Turcsanyi, Richard; Kavalski, Emilian
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In Central and Eastern Europe (CEE), - a unique Chinese-led regional multilateral cooperation platform, which came to be called ‘16+1’, received enthusiastic responses when launched in 2012. This positive response indicated that China might be able to gain a certain degree of normative power in the region. However, after nearly ten years of development, the platform had stagnated by 2021. This dissertation aims to analyse how the emerging normative power China tried to build a community of practice in the CEE region and why it failed in the Czech Republic. Based on normative power theory, this dissertation adopts the methods of comparative discourse analysis and frame analysis to realise the research aim. By analysing China’s conception of 16+1 cooperation, the Czech response to normative discursive practice, and comparing the official discourse and media framing of the two sides in the process of co-construction of shared practice, I found that China’s approach lacked flexibility and failed to earn recognition as having normative power from the Czech side. The limitation of summit diplomacy, underwhelming economic results, Czech dissident culture, and the concept of CEE per se undermined China’s efforts to earn recognition. By proposing the innovative process of ‘earning recognition’ and conducting an in-depth case study, this dissertation contributes to the theoretical framework for studying non-EU normative power and the empirical research of China-Czech relations.
Klíčová slova: China; Central and Eastern Europe (CEE); normative power; Czech-China relations; 16+1 cooperation; group cooperation diplomacy; discourse analysis
Název práce: Normativní moc Číny ve střední a východní Evropě: Případ České republiky
Autor(ka) práce: Qin, Fangxing
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Garlick, Jeremy Alan
Oponenti práce: Turcsanyi, Richard; Kavalski, Emilian
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Ve střední a východní Evropě jedinečná platforma regionální multilaterální spolupráce pod vedením Číny, která se označuje jako „16+1“ se při zahájení v roce 2012 setkala s nadšenými reakcemi. Toto velmi pozitivní přijetí naznačovalo, že by Čína mohla mít v tomto regionu určitý stupeň normativní moci. Po téměř deseti letech vývoje se však tato spolupráce dostala do bodu stagnace. Tato disertační práce si klade za cíl analyzovat, jak se nastupující normativní moc Číny snažila vybudovat „komunitu praxe“ (community of practice) v regionu střední a východní Evropy a proč se to v České republice nepovedlo. Tato disertační práce, založená na teorii normativní moci, využívá k realizaci výzkumného záměru metody komparativní diskurzivní analýzy a rámcové analýzy. Analýzou čínského pojetí spolupráce 16+1, české reakce na normativní diskurzivní praxi a srovnáním oficiálního diskurzu a mediálního rámování obou stran v procesu společné výstavby sdílené praxe jsem zjistila, že čínský přístup postrádal flexibilitu a nezískal od České republiky uznání jako normativní moc. Omezení vrcholné diplomacie, zdrcující ekonomické výsledky, česká disidentská kultura a koncept střední a východní Evropy samy o sobě podkopávají snahy Číny získat uznání vtomto regionu. Navrhováním inovativního procesu „získání uznání“ (earning recognition) a provedením hloubkové případové studie přispívá tato disertační práce k teoretickému rámci pro studium normativní moci mimo EU a empirického výzkumu čínsko-českých vztahů.
Klíčová slova: normativní moc; Čína; Střední a východní Evropa (CEE); česko-čínské vztahy; spolupráce 16+1; skupinová kooperace diplomacie; diskurzivní analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 12. 2019
Datum podání práce: 29. 6. 2022
Datum obhajoby: 20. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71990/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: