Technické a procesní požadavky pro digitalní forenzní laboratoře

Název práce: Technické a procesní požadavky pro digitalní forenzní laboratoře
Autor(ka) práce: Jireš, Jaroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hološka, Jiří
Oponenti práce: Světlík, Marián
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vzhledem k technologickému posunu společnosti dochází také k částečnému přesunu zločinu do kyberprostoru. Pro řešení a vyšetřování těchto kyberzločinů existují digitální forenzní laboratoře. Tato diplomová práce se zabývá technickými, procesními a personálními potřebami pro digitální forenzní laboratoře. Cílem práce bylo porovnat relevantní předem vybrané normy a doporučení od organizací ISO, ENISA a NIST, jejichž extraktem a porovnáním došlo k vytvoření kategorizovaného seznamu doporučení pro digitální forenzní laboratoře. Ověření identifikovaných doporučení proběhlo porovnáním s návody a doporučeními od Interpolu a SWGDE.
Klíčová slova: Digitální forenzní analýza; Digitální forenzní laboratoř; ENISA; incident management; ISO/IEC; NIST; Interpol; řešení incidentů; SWGDE
Název práce: Technical and procedural requirements for digital forensic laboratories
Autor(ka) práce: Jireš, Jaroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hološka, Jiří
Oponenti práce: Světlík, Marián
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Due to the technological shift in society, there is also a partial shift of crimes to cyberspace. Digital forensic laboratories exist to solve and investigate these cybercrimes. This thesis identifies the technical, procedural and personnel needs for digital forensic laboratories. The aim of the thesis was to compare several relevant pre-selected standards and recommendations from ISO, ENISA and NIST, which were extracted and compared to create a categorized list of recommendations for digital forensic labs. The validation of the identified recommendations was done by comparing them with guidelines and recommendations from Interpol and SWGDE.
Klíčová slova: Interpol; SWGDE; Digital forensic analysis; Digital forensic laboratories; ISCO/IEC; ENISA; NIST; Incident handling; Incident management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 3. 2022
Datum podání práce: 29. 6. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81065/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: