Využitie fondov EHP a cezhraničnej spolupráce na podporu atraktivity lokality pre rozvoj cestovného ruchu na príklade mesta Holíč

Název práce: Využitie fondov EHP a cezhraničnej spolupráce pre podporu atraktivity lokality pre rozvoj cestovného ruchu na príklade mesta Holíč
Autor(ka) práce: Darážová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Mitwallyová, Helena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na využívanie fondov EHP a cezhraničnej spolupráce pre podporu atraktivity lokality v rozvoji cestovného ruchu. Cieľom práce bolo zhodnotiť využívanie týchto fondov v rámci revitalizácie zámku v Holíči a jeho priľahlého okolia a stavby Rozhľadne v meste Holíč a zistenie dopadu tohto financovania na návštevnosť zámku. Závery sú vyvodené z prevedenej analýzy štatistických dát návštevnosti zámku a využitia hromadných ubytovacích zariadení na území mesta. Analýza preukázala, že revitalizácia či postavenie novej pamiatky z fondu EHP a cezhraničnej spolupráce má priamy vplyv na návštevnosť zámku. Vzhľadom na skutočnosť, že štatistické dáta týkajúce sa hromadných ubytovacích zariadení sú poskytnuté len za rok 2021, nie je možné preukázať priamy vplyv týchto zásahov na využitie hromadných ubytovacích zariadení v meste Holíč. V závere práca poukazuje na dopady pandémie Covid-19 na činnosť zámku a poskytovateľov ubytovacích služieb v regióne.
Klíčová slova: cestovný ruch ; fondy ; cezhraničná spolupráca
Název práce: Use of EEA funds and cross-border cooperation to support the attractiveness of the site for the development of tourism on the example of the town of Holíč
Autor(ka) práce: Darážová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Mitwallyová, Helena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The bachelor thesis will focus on the use of EEA funds and cross-border cooperation to support the attractiveness of the site in the development of tourism. The aim of the paper is to evaluate how these funds were used in the revitalization of the castle in Holíč and its surrounding area and the construction of the lookout tower in Holíč and to determine the impact that this funding had. The conclusions will be based on the analysis of statistical data on the number of visitors to the castle and the use of accommodation facilities in the town. The analysis indicates that the revitalization or construction of a new monument with the EEA funding and cross-border cooperation has a direct impact on the castle's visit. Due to the fact that statistical data concerning accommodation facilities are provided only for the year 2021, it is not possible to establish causality between these interventions and the use of accommodation facilities in the town of Holíč. In conclusion, the work suggestive to the effects of the Covid-19 on the activities of the castle and accommodation service providers in the region.
Klíčová slova: funds; cross-border cooperation; tourism
Název práce: Využitie fondov EHP a cezhraničnej spolupráce na podporu atraktivity lokality pre rozvoj cestovného ruchu na príklade mesta Holíč
Autor(ka) práce: Darážová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Mitwallyová, Helena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na využívání fondů EHP a přeshraniční spolupráce pro podporu atraktivity lokality v rozvoji cestovního ruchu. Cílem práce bylo zhodnotit využívání těchto fondů v rámci revitalizace zámku v Holíči a jeho přilehlého okolí a stavby Rozhledny ve městě Holič a zjištění dopadu tohoto financování na návštěvnost zámku. Závěry jsou vyvozeny z provedené analýzy statistických dat návštěvnosti zámku a využití hromadných ubytovacích zařízení na území města. Analýza prokázala, že revitalizace či postavení nové památky z EHP a přeshraniční spolupráce má přímý vliv na návštěvnost zámku. Vzhledem ke skutečnosti, že statistická data týkající se hromadných ubytovacích zařízení jsou poskytnuta pouze za rok 2021, není možné prokázat přímý vliv těchto zásahů na využití hromadných ubytovacích zařízení ve městě Holíč. V závěru práce poukazuje na dopady pandemie Covid-19 na činnost zámku a poskytovatele ubytovacích služeb v regionu.
Klíčová slova: cestovní ruch; fondy ; přeshraniční spolupráce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2022
Datum podání práce: 29. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80110/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: