Optimalizace akciového portfolia a jeho diverzifikace kryptoměnami

Název práce: Stock portfolio optimization with cryptocurrency diversification
Autor(ka) práce: Bujnošek, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Oponenti práce: Čížků, Andrea
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The objective of this master's thesis is to help stock investors, which are often reluctant or even scared to buy any cryptocurrency, by composing sets of portfolios, which would mathematically backed the intention to invest in this phenomenon and consequently help diversify the stock portfolio. In the first chapter, cryptocurrencies are briefly introduced, along with their progression until the present and their pitfalls, as well as means of trading. Then we take a look at stocks and their two main local markets --- Prague Stock Exchange and RM-SYSTÉM. Before the main empirical analysis part of the thesis, we defined statistical elements and models used in the portfolio optimization, which are used later on. Mean-Variance, Mean-CVaR and Mean-Semivariance are explained in detail. The most extensive and imperative chapter of this master's thesis is the empirical analysis, where stocks traded on RM-SYSTÉM were analysed and portfolios were created, purely consisting of stocks as well as including cryptocurrencies. Results are compared across the models and recommended portfolios are listed. Efficient frontiers of all models were very similar, however the compositions of investment portfolios were often distinctly different. From the results, portfolios from Mean-Semivariance model seemed as the best choice. Investors can choose from a range of listed portfolios, if they consider investing in stocks too. As the models suggested, already existing stock portfolios can also be enhanced by cryptocurrencies.
Klíčová slova: cryptocurrencies; Markowitz model; portfolio optimization; RM-SYSTÉM; semivariance; stocks
Název práce: Optimalizace akciového portfolia a jeho diverzifikace kryptoměnami
Autor(ka) práce: Bujnošek, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Oponenti práce: Čížků, Andrea
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je pomoci akciovým investorům, kteří se zdráhají či bojí investovat do kryptoměn. To je provedeno sestavením množin portfolií, které matematicky podloží záměr investovat do tohoto aktiva a v důsledku zvýší diverzitu jejich portfolií. V první kapitole jsou krátce představeny kryptoměny, jejich vývoj do současnosti a neduhy s nimi spojené, či způsob obchodování. Následně jsou představeny akcie a dva hlavní české trhy — Burza cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM. Před hlavní analytickou částí bylo zapotřebí definovat statistické veličiny a modely optimalizací, se kterými se v práci dále pracuje. Jsou zde představeny použité modely Mean-Variance, Mean-CVaR a Mean-Semivariance. Nejrozsáhlejší a stěžejní část diplomové práce je praktická analýza, kde byly zkoumány akcie obchodované na RM-SYSTÉM a vytvořeny jak čistě akciová portfolia, tak ta smíšená s kryptoměnami. Výsledky jsou mezi sebou porovnány a uvedeno vždy doporučené složení portfolií. Při srovnávání výsledků napříč modely si šlo povšimnout podobných eficientních hranic, nicméně složení investičního portfolia se mnohdy významně liší. Z výsledků se jevila nejlépe portfolia vytvořená Mean-Semivariance modelem. Nabízených možností může investor využít, pokud zvažuje i nákup akcií. Z modelů vyplývá, že lze i již existující portfolia kryptoměnani obohatit.
Klíčová slova: akcie; kryptoměny; Markowitzův model; optimalizace portfolia; RM-SYSTÉM; semivariance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2019
Datum podání práce: 30. 6. 2022
Datum obhajoby: 27. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70592/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: