Řízení master dat při implementaci datového skladu v organizaci státní správy

Název práce: Řízení master dat při implementaci datového skladu v organizaci státní správy
Autor(ka) práce: Wejskrab, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stanovská, Iva
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Životní prostředí je v posledních letech hojně diskutované téma, pro jehož diskusi jsou potřebné spolehlivé datové podklady. Organizace veřejného sektoru ze zákona reportují o stavu životního prostředí a za výstupy nesou důkazní břemeno, tudíž kvalita podkladových dat je klíčová. Jedním ze způsobů, jak důkaznímu břemenu dostát je řízení master dat (MDM). V České republice o stavu životního prostředí reportuje Ministerstvo životního prostředí. Cílem této práce je vytvoření prostředí pro řízení master dat a jeho integrace do datového skladu Ministerstva životního prostředí České republiky. Prvním dílčím cílem je identifikace datově analytických aktivit a specifik dat ministerstva. Dalšími dílčími cíli jsou shrnutí dosavadního stavu výzkumu na téma řízení master dat ve veřejném sektoru a posouzení výhod a nevýhod softwaru Microsoft SQL Server Master Data Services. Dle autorova průzkumu není problematika řízení master dat ve veřejném sektoru v odborné literatuře dostatečně pokryta. Data o životním prostředí v kontextu master dat nejsou dokonce vůbec diskutována. Dále je zhodnocen zvolený software Master Data Services. Jeho výhody jsou snadná integrace do ekosystému Microsoft technologií, široká paleta nástrojů, webová služba. Naopak nevýhodou je zdlouhavý import dat a archaické uživatelské rozhraní. V hlavní části práce autor analyzuje specifika dat v prostředí ministerstva: šířka dat, vysoký počet reportujících organizací, nestálost číselníků, hierarchické struktury číselníků, datová kvalita, důkazní břemeno. V práci je navržena architektura MDM systému adresující specifika a je popsána integrace MDM systému do datového skladu. Nakonec je kriticky zhodnoceno naplnění cílů. Přínosem práce je doplnění literatury o řízení master dat ve veřejném sektoru.
Klíčová slova: master data; řízení master dat; veřejný sektor; státní správa; životní prostředí
Název práce: Master data management in the implementation of a data warehouse in a government organization
Autor(ka) práce: Wejskrab, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stanovská, Iva
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The environment has been a widely discussed topic in recent years, and reliable data are needed to inform the discussion. Public sector organizations report on the state of the environment by law and have the burden of proof for their outputs. Hence, quality of the underlying data is crucial. One way to fulfill the burden of proof is through master data management (MDM). In the Czech Republic, the Ministry of the Environment reports on the state of the environment. The aim of this paper is to create a master data management system and its integration to the data warehouse of the Ministry of Environment of the Czech Republic. The first sub-objective is to identify the data analytical activities and specifics of the Ministry's data. Other sub-objectives are to summarize the current state of research on master data management in the public sector and to assess the advantages and disadvantages of Microsoft SQL Server Master Data Services software. According to the author's research, the issue of master data management in the public sector is not sufficiently covered in the literature. Environmental data in the context of master data are not discussed at all. Furthermore, the selected Master Data Services software is evaluated. Its advantages are easy integration into the Microsoft technology ecosystem, a wide range of tools, and web service. On the other hand, the disadvantages are lengthy data import and archaic user interface. In the main body of the paper, the author analyzes the specifics of data in the Ministry’s environment: the data width, high number of reporting organizations, volatility of codebooks, hierarchical codebook structures, data quality, and burden of proof. The thesis proposes an MDM system architecture addressing the specifics and describes the integration of the MDM system into the data warehouse. Finally, a critical evaluation of the achievement of the objectives is presented. The paper contributes to the literature on master data management in the public sector.
Klíčová slova: master data management; master data; public sector; environment; state administration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data a analytika pro business
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2022
Datum podání práce: 30. 6. 2022
Datum obhajoby: 10. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80530/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: