Vliv pandemie Covid19 na digitalizaci základních škol v ČR z pohledu ředitelů

Název práce: Vliv pandemie Covid19 na digitalizaci základních škol v ČR z pohledu ředitelů
Autor(ka) práce: Klicpera, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Korčák, Jiří
Oponenti práce: Krpálková Krelová, Katarína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce se zabývá stavem digitalizace na základních školách v ČR a identifikuje, jakým způsobem pandemie Covid-19 ovlivnila tuto problematickou oblast. Hlavním cílem práce je analýza aktuálního stavu a celkového dopadu pandemie na digitalizaci ZŠ v ČR z pohledu ředitelů škol. Ke splnění hlavního cíle poslouží odpovědi na položené výzkumné otázky, které vycházejí z šesti oblastí digitalizace školství. Jedná se o sledování stavu a vlivu pandemie na IT/ICT vybavenost škol, využívání ICT v běžné výuce a při komunikaci, informační gramotnost učitelů a žáků, ICT správu, ICT strategii a (ICT) financování škol. V teoretické části jsou postupně vymezeny pojmy spojené s digitalizací a oblastí základních škol, posléze je představena oblast digitalizace školství a dopadu pandemie na školství. V části praktické je, díky využití metod dotazníkového šetření, polostrukturovaného rozhovoru a komparace vlastního výzkumu s daty ze statistik, dosaženo komplexního pohledu na problematiku digitalizace školství v ČR s odkazem na proběhlou pandemii. Výzkum je doplněn o sadu doporučení k rozvoji digitalizace na školách.
Klíčová slova: digitalizace; digitalizace školství; Covid-19; ICT; základní škola; vzdělávání 4.0
Název práce: The impact of the Covid19 pandemic on the digitization of elementary schools in the Czech Republic from the point of view of principals
Autor(ka) práce: Klicpera, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Korčák, Jiří
Oponenti práce: Krpálková Krelová, Katarína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the state of digitalization in elementary schools in the Czech Republic and identifies how the Covid-19 pandemic affected this problematic area. The main goal of this work is to analyse the current state and overall impact of the pandemic on the digitalization of elementary schools in the Czech Republic from the perspective of school principals. The answers to the research questions, which are based on six areas of digitalization of education, will serve to meet the main goal. These include monitoring the status and impact of the pandemic on the IT / ICT equipment of schools, the use of ICT in usual teaching and communication, information literacy of teachers and pupils, ICT administration, ICT strategy and (ICT) school funding. The theoretical part defines the concepts associated with digitalization and the area of elementary schools, then introduces the area of digitalization of education and the impact of the pandemic on education. In the practical part, thanks to the use of questionnaire survey methods, semi-structured interview, and comparison of own research with data from statistics, a comprehensive view of the issue of digitalization of education in the Czech Republic with reference to the pandemic. The research is complemented by a set of recommendations for the development of digitalization in schools.
Klíčová slova: digitalization; digitalization of education; ICT; elementary school; education 4.0; Covid-19

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2021
Datum podání práce: 30. 6. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78481/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: