Návrh a vývoj aplikace pro správu kontaktů

Název práce: Návrh a vývoj aplikace pro správu kontaktů
Autor(ka) práce: Mryščuk, Vladimír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním tématem diplomové práce je nástroj pro spravování a uchovávání kontaktů. Správa kontaktů je jednou z klíčových administrativních aktivit v podniku. Úlohy spravování a uchování kontaktů nelze zanedbávat, neboť se často týkají obchodních styků, a ty mohou generovat zisk. V práci je proveden průzkum existujících softwarů pro spravování kontaktů, pozornost je věnována proprietárním a open-source produktům. Na základě průzkumu a vypracovaného zadání pro aplikaci kontaktního adresáře je popsán návrh, dle kterého pomocí moderních nástrojů vývoje webových aplikací vyvinuta nemonolitní aplikace. Nástroje kromě univerzálních PostgreSQL a GraphQL pochází z ekosystému programovacího jazyku ECMAScript: NodeJS, Prisma a ReactJS.
Klíčová slova: kontaktní adresář; vývoj aplikace; správa kontaktů; relační databáze; GraphQL API; JavaScript nástroje; knihovna ReactJS
Název práce: Design and development of an application for contact management
Autor(ka) práce: Mryščuk, Vladimír
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main topic of the thesis is a tool for managing and storing contacts. Contact management is one of the key administrative activities in a company. Both tasks, management and storage of contacts cannot be neglected as they are often present in business relations, and these could generate profit. In this paper, a survey of existing contact management software is conducted, with attention paid to proprietary and open-source products. Based on the research and on prepared assignment for a contact management application, the paper proposes a solution to develop a non-monolithic application using modern web application development tools. There were used universal tools as PostgreSQL and GraphQL, the others are members of ECMAScript programming language ecosystem: NodeJS, Prisma and ReactJS.
Klíčová slova: contact catalog; contact management; application development; relational database; GraphQL API; JavaScript tools; ReactJS library

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2020
Datum podání práce: 30. 6. 2022
Datum obhajoby: 3. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75118/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: