Analýza daňového zatížení fyzických osob v České republice po zrušení superhrubé mzdy v komparaci s daňovou zátěží v Rakousku

Název práce: Analýza daňového zatížení fyzických osob v České republice po zrušení superhrubé mzdy v komparaci s daňovou zátěží v Rakousku
Autor(ka) práce: Zástěrová, Dora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Vančurová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou daňového zatížení fyzických osob v České republice po zrušení superhrubé mzdy a následnou komparací s daňovou zátěží v Rakousku. Cílem je analyzovat daňové zatížení zaměstnanců a podnikatelů v České republice, se zaměřením na případný nepoměr mezi nimi. Dále vyhodnotit, zda zrušení superhrubé mzdy pomohlo tento rozdíl setřít. A závěrem porovnat český daňový systém s rakouským. Vyhodnotit, který ze systémů je pro definované daňové poplatníky výhodnější, a který zatěžuje zaměstnance a podnikatele rovnoměrněji. Daňové systémy obou republik jsou představeny na základě legislativy platné pro rok 2021. Jednotlivé analýzy jsou provedeny s využitím ukazatele efektivní sazby daně.
Klíčová slova: Rakousko; zaměstnanci; podnikatelé; osoby samostatně výdělečně činné; superhrubá mzda; efektivní sazba daně; daň z příjmů fyzických osob; daňová zátěž fyzických osob; Česká republika
Název práce: the Analysis of tax burden of natural persons in the Czech Republic after the abolition of the super gross wage in comparison to tax burden in Austria
Autor(ka) práce: Zástěrová, Dora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Vančurová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the analysis of tax burden of natural persons in the Czech Republic after the abolition of the super gross wage and subsequent comparison with tax burden in Austria. The aim is to analyse the tax burden on employees and entrepreneurs in the Czech Republic, with a focus on possible disparity between them. Furthermore, to evaluate whether the abolition of the super-gross wage helped to erase this difference. And finally, to compare the Czech tax system with the Austrian one. Evaluate which of the systems is more advantageous for defined taxpayers, and which one burdens employees and entrepreneurs more equally. The tax systems of both republics are presented based on the legislation valid for 2021. The individual analyses are performed using the effective tax rate indicator.
Klíčová slova: super-gross wage; effective tax rate ; personal income tax burden; personal income tax; Czech Republic; Austria; employees; entrepreneurs; self-employed

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 5. 2021
Datum podání práce: 4. 8. 2022
Datum obhajoby: 13. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77035/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: