Analýza vývoje produktivity práce a úrovně odměňování v České republice v letech 2008–2021

Název práce: Analýza vývoje produktivity práce a úrovně odměňování v České republice v letech 2008–2021
Autor(ka) práce: Renda, Roman
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Vebrová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na analýzu vývoje produktivity práce a úrovně odměňování (nákladů na práci) v České republice v letech 2008–2021 na úrovni české ekonomiky, odvětví a regionů. Analyzována je také pozice České republiky v mezinárodním srovnání. V analýze bylo zjištěno, že vývoj produktivity práce zaostává za vývojem průměrných náhrad zaměstnancům na úrovni národního hospodářství i na úrovni odvětví. Jako odvětví s nejméně příznivým vývojem produktivity práce a průměrných náhrad zaměstnancům je v práci identifikováno odvětví ubytování, stravování a pohostinství. Z regionální analýzy zaměřené na zkoumání regionálních rozdílů vyplývá, že nejvyšší úrovně produktivity práce vykazují Hlavní město Praha a Středočeský kraj. Naopak nejhorší situace je v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji. Nízká produktivity práce v těchto krajích může být ovlivněna odvětvovou strukturou těchto krajů. V případě Ústeckého a Karlovarského kraje může mít vliv také vzdělanostní struktura populace. Z mezinárodního srovnání vyplývá, že produktivita práce v České republice zaostává za vyspělými státy a nedosahuje průměru Evropské unie ani OECD. Srovnání se státy Visegrádské čtyřky přineslo zjištění, že na začátku sledovaného období Česká republika byla lídrem v oblasti produktivity práce. V následujících letech však byla předstihnuta Slovenskou republikou a je doháněna Polskem. Mezi faktory brzdící růst produktivity práce v České republice lze zařadit problémy ve vzdělávací soustavě a nízkou investiční a inovační činnost českých firem.
Klíčová slova: produktivita práce; faktory ovlivňující produktivitu práce; náhrady zaměstnancům; národní účty
Název práce: Analysis of labour productivity and level of compensation in the Czech republic between 2008-2021
Autor(ka) práce: Renda, Roman
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Vebrová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis analyses the development of labour productivity and the level of compensation (cost of labour) in the Czech republic in the period of 2008–2021 on a national, sectoral and regional level. The analysis extends into an international comparison. The analysis found that labour productivity development lags behind the development of employees' average compensation on the national economy level and also on the sectoral level. The sector with the worst work productivity development and average compensation of employees was found to be accommodation and food service activities. A regional analysis focused on regional differences found highest labour productivity levels in the capital city region of Prague and Středočeský region. On the other hand, regions with the worst levels of labour productivity were Ústecký, Moravskoslezský and Karlovarský region. Low labour productivity in these regions may be influenced by their sectoral structure. The situation in Ústecký and Karlovarský region may also be influenced by the educational structure of their inhabitants. International comparison shows that labour productivity levels in the Czech republic lag behind those of developed countries and are below the EU and OECD averages. At the beginning of the observation period, Czech republic used to be the leading country in terms of labour productivity between countries of the Visegrad 4. It was, however, overtaken by the Slovak republic with Poland catching up as well. Factors slowing down labour productivity development in the Czech republic are problems in the educational system and low investment and innovative activity from Czech firms.
Klíčová slova: labour productivity; factors affecting labour productivity; national accounts; compensation of employees

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2022
Datum podání práce: 11. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80461/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: