Jsou přírodní zdroje požehnáním nebo prokletím? Případová studie Ruské federace v letech 1991-2021

Název práce: Are natural resources Blessing or a curse? Case study of Russian Federation In 1991-2021
Autor(ka) práce: Tapashidi, Dominik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Máslo, Lukáš Augustin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The Russian Federation is the biggest country in the world and has one of the biggest natural resources reserves in the world, yet with small population density it does not have economical results as even smaller resource rich countries. As the Earth is coming closer to its limits the management of limited resources is starting to play a big role, and such huge resource deposits as are in Russia will have a dramatic impact on our world. That is why so important to study and predict its economy, politics and social situation. Russia is considered to be a typical example od the resource curse, the multiple studies show the problematic of dependency of Russian economy on the oil and gas exports and show signs of resource curse as: Dutch disease, lower level of freedom, corruption and shadow economy. Resource curse could have a terrible effect on the country and in case of Russia on the whole world, that is why the paper investigates to what extent does resource curse effects Russian economy. Through regression analysis was found out that oil prices have small impact in the long-term on the Ruble exchange rate only 2.4% but in the short run it is very dramatic 93%, , the human development index was determined by 82.7% by the volume of oil production in Russia and with β 3 =0.62, we conclude that the greatest relationship exists between world oil prices and Russia's GDP. So there is big impact of the oil prices on the Russian economy, but still it is not that dramatic, the real problem is unstable political situation of Russia in the world, which makes it hard to predict further development of Russian economy and country as a whole.
Klíčová slova: Natural resources; Resource curse; Russian economics
Název práce: Jsou přírodní zdroje požehnáním nebo prokletím? Případová studie Ruské federace v letech 1991-2021
Autor(ka) práce: Tapashidi, Dominik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Máslo, Lukáš Augustin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Ruská federace je největší zemí světa a má jednu z největších zásob přírodních zdrojů na světě, přesto s malou hustotou obyvatelstva nemá ekonomické výsledky jako ještě menší země bohaté na zdroje. Jak se planeta Země přibližuje svým limitům, management omezených zdrojů začíná hrát velkou roli a tak obrovská ložiska zdrojů, jaká jsou v Rusku, budou mít dramatický dopad na náš svět. Proto je tak důležité studovat a předvídat tamní ekonomiku, politiku a sociální situaci. Rusko je považováno za typický příklad prokletí přírodních zdrojů,, hodně studií poukazují na problematiku závislosti ruské ekonomiky na exportu ropy a plynu a vykazují znaky prokletí zdrojů jako: holandská nemoc, nižší míra svobody, korupce a stínová ekonomika . Prokletí přirodních zdrojů by mohla mít strašný dopad na zemi a v případě Ruska na celý svět, proto článek zkoumá, do jaké míry ovlivňuje Prokletí přirodních zdrojů ruskou ekonomiku. Regresní analýzou bylo zjištěno, že ceny ropy mají z dlouhodobého hlediska malý vliv na kurz rublu pouze 2,4 %, ale krátkodobě je to velmi dramatických 93 %, index lidského rozvoje byl určen z 82,7 % objemem těžby ropy v Rusku as β 3 =0,62 docházíme k závěru, že největší vztah existuje mezi světovými cenami ropy a ruským HDP. Dopad cen ropy na ruskou ekonomiku je tedy velký, ale stále to není tak dramatický, skutečným problémem je nestabilní politická situace Ruska ve světě, která ztěžuje předvídat další vývoj ruské ekonomiky a země jako celku.
Klíčová slova: Přírodní zdroje; prokletí přirodních zdrojů; ruská ekonomika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2022
Datum podání práce: 12. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79834/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: